Forslag til Vedtekter Borettslag

Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag.

En av de viktigste oppgaver DES-Norge har er å utarbeide forslag til vedtekter for klubb og borettslag. Dette er særlig aktuelt etter revideringen av Lov om Borettslag i 2004.

Vårt forslag til vedtekter tar hensyn til de spesielle bestemmelser som gjelder både DES-klubber og DES-borettslag:

Endringer av vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldig uten samtykke av styret i DES-klubben. ( jfr. vedtekter for DES-klubb §7)

  1. Vedtektsbestemmelsene som gjelder vilkårene for å bli andelseier i laget.
  2. Vedtektsbestemmelsene som gjelder forkjøpsrett.
  3. Vedtektsbestemmelsene om pris ved overføring av andel.

Forholdet til borettslagslovene.
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene om lov om borettslag av 6. juni 2003.

DES-Norge kan kontaktes ved spørsmål om ajourføring av lover og ved start av klubber.