Informasjon fra DES-klubben i Oppegård

 
Nyheter

Denne plassen er forbeholdt klubbens nyeste informasjon: ledige leiligheter, årsmøter, osv.

[ Til toppen ]


Informasjon

Litt om arbeidet vårt

Vi bor i en kommune hvor tilgang til sentrale tomter for seniorer har vært en mangelvare i svært mange år. DES-klubben, som altså drives på høyst frivillig basis, har arbeidet og arbeider ”tett på” politikere og administrasjonen i Oppegård kommune for å legge til rette for DES-boliger.

Boligtilbud. Medlemmer over 50 år gis rett til å kjøpe/overta bolig. Pr. 01.01.2016 finnes det i kommunen 67 seniorleiligheter hvor du som medlem automatisk får tilbud når leiligheter utlyses for salg: Tonevangen Borettslag 33 leiligheter, Kornmoenga Borettslag 18 leiligheter, og Hareveien 7 og Sameiet Hareveien 7 16 leiligheter. Sameiet Hareveien 7 er ikke tilsluttet DES-klubben, men medlemmene har forkjøpsrett.

[ Til toppen ]


Borettslag

Tonevangen (Tonevangen Borettslag) De første leiligheten stod ferdig for innflytting 20.12.1984. Beliggenhet ca. 500m fra Kolbotn sentrum, 33 leiligheter, to - og treroms i størrelser fra 68 - 87m2, innendørs garasje i kjeller med heis, samt romslig utendørs parkering. Det er lokaler for fysioterapeut og frisør, og fellesrommet Tonestua – selskapslokale, møterom/bibliotek og hobbyverksted. Tonestua benyttes bl.a. til regelmessige hyggeaftener hver 14. dag.

Rekkehus plassert rundt et trivelig grøntareal.


Kornmoenga Borettslag
Den topp moderne blokken sto innflytningsklar i juni 2012, og har 18 leiligheter i tre ulike størrelser: 49, 94 og 95 m2 - 2, 3 eller 4 roms. Heis. Høy standard. Parkett i alle rom, flislagt bad. Romslig kott/garderobe. Leilighetene på 95m2 har i tillegg eget gjestetoalett. Oppvarming/ varmtvann fra fjernvarme. Varmekabel(elektrisk) på bad. Hver leilighet har en bod i tilknytning til den romslige syd/vestvendt terrasse, samt en sportsbod i kjeller. TV/radio/internett via fellesanlegg. Parkering i kjeller. De største leilighetene har to p-plasser. Fellesrom i underetasjen. Vaktmestertjenester.


Klikk på bildet for å se en større versjon

Ca. 200m til Tårnåsen senter med bl.a.: matvarer, klær, sko, blomster, apotek, postkontor, legesenter, tannlege, frisør, spisesteder, velværeklinikk. Ellers finnes i området Tårnåsen aktivitetssenter og Øståsen kirke. Buss-stopp for reisende retning Oslo, Kolbotn og Greverud hver ½ time.
Knappe 150m fra blokka ligger Sør-marka med flotte tur- og sykkelveier, stier, skiløyper og lysløype.

[ Til toppen ]


Byggeplaner

[ Til toppen ]


Vedtekter

VEDTEKTER FOR OPPEGÅRD BOLIGKLUBB FOR ELDRE

(Vedtatt på årsmøte den 30. mars 2017)

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Oppegård boligklubb for eldre, som ble stiftet 24. november 1981.

§ 2 Foreningens formål og arbeid

Oppegård boligklubb for eldres formål er å bidra til at medlemmene kan skaffe seg seniorbolig ved å arbeide for å fremskaffe slike boliger. Foreningen er tilsluttet DES-Norge.

§ 3 Medlemmer, medlemskap og medlemsansiennitet

Personer over 40 år, som er, eller i lengre tid har vært, bosatt i, eller har hatt tilknytning til Oppegård kommune, kan være medlemmer av foreningen.

For ektefeller eller samboere gjelder ett medlemskap for begge parter. Ved skilsmisse eller oppløsning av samboerskap beholder hver av partene medlemskapet og medlemsansienniteten. Ved død går medlemskapet over til gjenlevende ektefelle/samboer dersom denne ikke er selvstendig medlem.

Foreningens styre gis fullmakt til å avgjøre om kriteriet for medlemskap etter denne bestemmelsen er oppfylt.

Når bolig selges på det åpne marked, må kjøper melde seg inn i foreningen før kontrakt skrives. Medlemskapet må opprettholdes så lenge medlemmet bor i medlemsbolig.

§ 4 Tildeling, overdragelse, overdragelsespris og framleie av bolig

Medlemmer som er over 50 år, har rett til bolig som er skaffet til veie gjennom foreningens virksomhet. Bolig tildeles av foreningens styre etter medlemsansiennitet. Ved lik ansiennitet går eldre medlemmer foran yngre. Arveberettiget barn av et medlem kan overta bolig etter avdøde foreldre, uansett egen ansiennitet, dersom barnet er medlem av foreningen og er over 50 år.

Forenings styre kan gi styret i borettslag som foreningen har medvirket til å opprette, fullmakt til å beslutte tildeling av bolig i sitt borettslag.

Vedtektene for disse borettslagene skal ha bestemmelser som sikrer at boliger som blir ledig ved fraflytting eller død, kan overtas av foreningens medlemmer etter reglene som nevnt i første ledd. Ved død eller tildeling av fast sykehjemsplass, bør boligen overdras innen 6 måneder.

Overtagelsesprisen for boligen skal ikke overstige opprinnelig kostpris ved tildeling, justert med endringer i SSBs byggekostnadsindeks fra tildeling til overtakelse, med tillegg for varige påkostninger, og med fradrag for slitasje og elde, samt manglende vedlikehold og skade. Overtakelsesprisen fastsettes av takstmann som skal være godkjent av foreningens styre.

Framleie av bolig kan kun skje med samtykke fra foreningens styre, og normalt ikke ut over ett år. Foreningens styre kan gi styret i borettslag som foreningen har medvirket til å opprette, fullmakt til å godkjenne fremleie etter denne regelen.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Medlemskontingent

Medlemskontingenten og frist for betaling av denne, fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlemmer av foreningen. Et medlem som er strøket for manglende kontingentbetaling, kan ikke tas opp igjen før skylding kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgte og godtgjørelse

Styreleder gis godtgjørelse som fastsettes av årsmøtet. Øvrige tillitsvalgte gis ikke godtgjørelse.

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel til alle medlemmene.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret innen utløpet av februar måned.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Møteleder, referent og to medlemmer til årsmøteprotokollen velges av årsmøtet.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme.

Gyldige årsmøtevedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer kan også stemme med skriftlig fullmakt for ett annet stemmeberettiget medlem.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Styrets beretning

2. Foreningens regnskap

3. Fastsettelse av medlemskontingent

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder

5. Valg av styremedlemmer med varamedlem og revisorer

6. Forslag fra styret

7. Innkomne forslag, jf. § 8, 2. ledd

8. Vedtektsendringer

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møtet innkalles på samme måte som det ordinære årsmøtet. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret

Oppegård boligklubb for eldre ledes av et styre på fem medlemmer og ett varamedlem. Styret er foreningens høyest myndighet mellom årsmøtene.

Styremedlemmene velges av årsmøtet for to år av gangen. Styrets leder velges ved særskilt valg. Varamedlemmet velges for en periode på ett år.

Styret skal:

1.     Iverksette årsmøtets vedtak

2.     Utføre de oppgaver om medlemskap, tildeling, overdragelse og framleie av boliger som beskrevet i § § 3 og 4.

3.     Bistå de borettslag som foreningen har medvirket til å opprette i deres drift.

4.     Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser.

5.     Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instrukser for disse.

6.    Representere foreningen utad.

 

§ 13 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte. Reglene for stemmegivningen for vedtektsendringer følger forøvrig av § 9.

§ 14 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas her med minst 2/3 flertall. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, eller får stilling som avviklingsstyre også om intet valg foretas.

Foreningens formue skal, etter oppløsning og gjeldsoppgjør, tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at den tildeles de borettslag som foreningen har medvirket til å opprette. Formuen kan fordeles på de aktuelle borettslagene i like andeler eller forholdsmessig.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning eller deling, og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen eller delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

[ Til toppen ]


Innmelding

Medlemskap.
For å være medlem i DES-Klubben må en ha fylt 40 år, og årskontingent er p.t. kr. 200,-. Medlemskapet opprettes ved å ta kontakt med styres leder:

                        Rolf Arnesen, mobil  90923164 eller via email: rolarn2@online.no

                        Ved innmelding skal du oppgi: Fullt navn, fødselsdato og adresse.

Hvorfor DES-medlemsskap? – se www.des-norge.no

Kontaktpersoner/styret
Rolf Arnesen, Tårnåsen - styreformann telefon 909 23 164, e-mail: rolarn2@online.no

[ Til toppen ]


Styre

Styret
Rolf Arnesen, Tårnåsen - styreformann telefon 909 23 164, e-mail: rolarn2@online.no

Øvrige styremedlemmer:
 Gunnar Larssen
 kasserer Tore Markussen
 Else Vaagland
 Unni Fjellstad Carlsen

Varamedlemmer til styret:
 Kristen Tveit

[ Til toppen ]

 

 

 
Historikk

Oppegård Boligspareklubb for Eldre
(DES-klubben)
stiftet 24. november 1981 har som formål å sette medlemmene i stand til å skaffe seg seniorbolig ved oppsparing av egenkapital, – og å arbeide for fremskaffing av slike boliger. Klubben ledes av et styre som på frivillig basis arbeider for å finne tomtemuligheter og samarbeidspartnere som kan gjennomføre prosjektering og bygging av slike i Oppegård kommune.

Ved årsskiftet 2011 hadde klubben 159 medlemmer.

Oppegård Boligspareklubb for Eldre er medlem av DES–Norge, som på landsbasis representerer 25 spareklubber. DES-Norge samarbeider bl.a. med, Kommunenes Sentralforbund, Husbanken og Kommunaldepartementet.

[ Til toppen ]

Besøks-
teller:

statistics

Nyheter

Informasjon

Borettslag

Byggeplaner

Vedtekter

Innmelding

Styre

Adresser

Viktige kontakter

Historikk

DES-Norge

WEB-ansvarlig

[ Til toppen ] | Siden er sist oppdatert: 26.05.19 | [Hjem til DES-Norge]