Nyheter
Informasjon
Borettslag
Byggeplaner

Vedtekter
Innmelding
Historikk
DES-Norge

Styre
Adresser
WEB-ansvarlig

Besøks-teller:
statistics


Informasjon fra DES-klubben Ullensaker

 
Nyheter

DES-Norge tilbyr alle medlemsklubber en egen informasjonsside. Bruk kontakstskjema på DES Norge for å komme i dialog. Eksempel på side etter ny mal finner du her: Forslag Klubbside

[ Til toppen ]


Informasjon

Protokoll fra Årsmøte 8. april 2019 Gjestad Cafe

Til stede 19 medlemmer med stemmerett - enkel servering.

1 Åpning ved styreleder Jorun Ringen

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden - godkjent

3 Konstituering:

 •    a) Valg av møteleder: Jorun Ringen – vedtatt

 •    b) Valg av referent: Gerd Odland - vedtatt

 •    c) Valg av to til å underskrive protokollen: Marianne Bråthen og Bjørn Aasheim - vedtatt

4 Styrets beretning ble lest av Jorun Ringen – ingen bemerkninger.

5 a)Regnskap gjennomgått av Tom Frode Wolden

   Regnskapet enstemmig godkjent under forutsetning av revisors godkjenning.

 •    b) Fastsettelse av årskontingent for 2020: foreslås uforandret - enstemmig godkjent.

 •    c)Fastsettelse av styrets godtgjørelse: (ikke endret siden 2009)

 • Leder økes til            kr 4000.-

 • Kasserer økes til        kr 3000.-

 • Sekretær økes til       kr 3000.-

I tillegg kr 250.- for hvert møte for samtlige i styret.

Enstemmig godkjent.

6 Innkomne forslag: ingen

7 Valg: valgkomiteens innstilling presentert av Ivar Gotaas:

 • Leder Jorun Ringen – gjenvalgt for 1 år

 • Sekretær Gerd Odland – gjenvalgt for 2 år

 • Varamedlem: Ivar Gotaas - gjenvalgt for 1 år

 • Arne Moe – gjenvalgt for 1 år

 • Vara revisor: Tor Egil Wold – ny for 1 år

 • Valgkomite: Grethe Uhlen – ny for 2 år

 • Bjørn Aasheim – ny for 2 år

Samtlige ble enstemmig valgt.

Årsmøtet avsluttet.

Referent Gerd Odland (Sign.) Marianne Bråthen (Sign.) Bjørn Aasheim (Sign.)

[ Til toppen ]


Borettslag

Parktoppen borettslag:

Parktoppen borettslag:

Består av 20 leiligheter på 1 plan m/tilhørende liten hage. Leilighetene har litt forskjellig utforming og er på nto. ca 60/73 m2 med hhv 1 eller 2 soverom + boder.

Noen av leilighetene har egen garasje for øvrig er det biloppstillingsplasser.

Leilighetene ligger i et rolig villaområde, ganske sentralt og i nær tilknytning til Gjestad bo- og aktivitetssenter.

Det er et meget godt bofellesskap her hvor man tar vare på hverandre. Det blir arrangert flere sammenkomster i løpet av året, helst om sommeren.

Flere av beboerne har bodd her helt fra starten av, det vil si at gjennomsnittsalderen er høy, og den eldste beboeren er 95 år.

[ Til toppen ]


Byggeplaner

Nytt leilighetsprosjekt TERRASSEHAGENE kommer for salg i løpet av høsten 2019. 45 flotte leiligheter beliggende Dølivegen/Gardermovegen 36 på Jessheim.

Følg med på vår facebook side: De Eldres Boligspareklubb Ullensaker

Eller Internett: TERRASSEHAGENE.COM

[ Til toppen ]


Vedtekter

Vedtekter for De Eldres Boligspareklubb – Ullensaker

Behandlet på årsmøtet 11.5.2006

Korrigert iht vedtak på årsmøtet 6.mai 2008.

Ny §6 iht. vedtak på ekstraordinært årsmøte 24.november 2008.

Korrigert § 3 iht. vedtak på årsmøtet 20.mai 2010.

Korrigert § 7- setning 2 og 3 iht. vedtak på årsmøtet 5.april 2017.

§ 1

Formålet for DES-klubben er å arbeide for at våre medlemmer kan skaffe seg seniorbolig og ellers arbeide for at det tilvirkes boliger med livsløpsstandard for våre medlemmer og andre.

§ 2

Forutsetningen for personer som søker medlemskap er at de er bosatt eller har bodd i Ullensaker kommune.

Ektepar og enslige kan tegne medlemskap når en av disse har fylt 40 år.

Medlemskapet slettes dersom medlemskontingenten ikke betales etter purring og varsel om sletting.

Medlemskapet og medlemskontingenten skal opprettholdes også etter at eventuell bolig er tildelt.

Medlemsansienniteten gjelder fra innmeldingsdato.

Formelt registrert samboerskap med felles adresse likestilles med ekteskap..

§ 3

Medlemskap i De Eldres Boligspareklubb Ullensaker er en forutsetning for å kunne overta bolig i klubbens borettslag.

For å få tildelt bolig må en ha fylt 60 år, men styret i De Eldres Boligspareklubb og styret i borettslaget kan gjøre unntak fra dette i fellesskap dersom interessen uteblir.

Ledig andel / leilighet i klubbens borettslag tildeles etter medlemsansiennitet.

Ved tildeling har beboere i klubbens borettslag fortrinn. Hvis flere interesserte, gjelder også her ansienniteten.

Bolig tildeles etter medlemsansiennitet av styret i De Eldres boligspareklubben i samarbeid med styret i borettslaget.

I vedtektene for borettslag som De Eldres Boligspareklubb i Ullensaker har medvirket til opprettelse av, innarbeides regler som sikrer at leiligheter som blir ledige ved andelshavers /eiers fraflytting eller død, skal overtas av klubbens medlemmer til en pris som ikke overstiger opprinnelig innskudd tillagt andel nedbetalt fellesgjeld, justert etter Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. I tillegg kommer andel annen formue samt varige påkostninger, med fradrag for slitasje og elde samt manglende vedlikehold og skader.

Prisen, som foreslås av takstmann oppnevnt av klubben, skal godkjennes av styret i De Eldres Boligspareklubb Ullensaker og Borettslaget.

Salg av bolig skal bare skje ved megler/advokat som har bevilgning.

§ 4

Styret i De Eldres Boligspareklubb består av 5 styremedlemmer og 2 vararepresentanter.

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen slik at de overlapper hverandre. Leder velges for 1 år ved særskilt valg. Vararepresentanter velges for 1 år.

Det velges 1 revisor og 1 vara-revisor. Styret utpeker valgkomite.

§ 5

Til vedtektsendringer trengs 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet.

Forslag til vedtektsendringer må være sendt samtlige medlemmer senest 7 dager før årsmøtets dato.

Ektepar representerer en stemme. Hver av de fremmøtte kan stemme med en fullmakt.

§ 6:

Borettslag som De Eldres Boligspareklubb Ullensaker har medvirket til opprettelse av, vil være tilknyttet denne og bundet av den ideelle målsettingen som er tilsiktet ved dennes vedtekter.

Endringer i borettslagets vedtekter som berører disse forhold samt ovennevnte § 3 er ikke gyldige uten samtykke fra styret i De Eldres Boligspareklubb Ullensaker.

§ 7

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mai måned hvert år. Innkalling sendes 1 måned før årsmøtets dato.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt styret senest 14 dager før årsmøtets dato.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

Valg av møteleder og referent

Styrets beretning

Regnskap

Fastsettelse av kontingent

Innkomne forslag

Valg a) leder

styremedlemmer

vararepresentanter

revisor med vararepresentant

[ Til toppen ]


Innmelding

Medlemskap koster p.t. kr. 200.- pr. år og kan tegnes fra fylte 40 år.

Medlemskap opprettes ved å ta kontakt med styrets leder:

Jorun Ringen, epost: jorun.ringen@hotmail.com eller mobil 48095597

Ved innbetaling oppgis fullt navn, fødselsår, adresse, epostadresse

Medlemskap i De Eldres Boligspareklubb Ullensaker er en forutsetning for å kunne overta bolig i klubbens borettslag og man må bo eller ha bodd i Ullensaker kommune.

Ledig leilighet tildeles iht vedtektene fra fylte 60 år (mulighet fra 55år) etter medlemsansiennitet og til fastsatt prisregulering.

DES-Ullensaker har i dag ca. 130 medlemmer og ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer

Hvorfor DES-medlemsskap? – se www.des-norge.no

[ Til toppen ]


Styre

 • Leder Jorun Ringen – 48095597

 • Sekretær: Gerd Odland

 • Kasserer: Tom-Frode Wolden

 • Styremedlem: Torunn V.Falao

 • Styremedlem: Rannveig Rognerud (styreleder Parktoppen borettslag)

 • Varamedlemmer: Ivar Gotaas og Arne Moe

[ Til toppen ]


Adresser

Her kan det være naturlig med en opplisting av alle adresser av interesse for medlemmene (forretningsførere, borettslag, boligkontor osv.).

[ Til toppen ]

 
Historikk

De Eldres Boligspareklubb i Ullensaker ble stiftet den 7. September 1982 etter initiativ av daværende banksjef Knut Smedsrud i Ullensaker Sparebank.

I stiftelsesmøtet fikk klubben 20 medlemmer.

Det ble bygd 20 leiligheter i to byggetrinn og disse ble ferdigstilt i hhv. 1985 og 1987 – Parktoppen borettslag.

[ Til toppen ]

 

[ Til toppen ] | Siden er sist oppdatert: 26.08.19 | [Hjem til DES-Norge]