Informasjon fra DEB-klubben i Gjøvik

  Nyheter:

PROTOKOLL DE ELDRES BOLIGKLUBB ­ GJØVIK

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DRIFTSÅR 2014

Torsdag 25. juni 2015 kl.1800 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Fredevika Borettslags møtelokaler.

Bakgrunnen for møtet var at det ikke var mulig å gjennomføre valg ved den ordinære generalforsamlingen 20. mai 2015.
Til stede: 18 hoder inkl.styret.

Møtet ble innledet med kaffe og kringle.

SAK 1 KONSTITUERING

 • 1. Nestleder Anne Ekern ble enstemmig valgt til møteleder
 • 2. Varamedlem Knut Robøle ble enstemmig valgt til referent
 • 3. Harald Østby og styremedlem Willy Bratås ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen
 • 4. Innkallingen ble enstemmig godkjent

SAK 2 VALG

 • Leder: Arne Mellerud, valgt for ett år.*
 • Nestleder: Anne Ekern, gjenvalgt for to år
 • Sekretær: Svein Erik Strande, ikke på valg
 • Kasserer: Inger Johanne Mathiassen, ikke på valg
 • Styremedlem: Utpekes av Fredevika Brl.
 • Varamedlem: Utpekes av Fredevika Brl.
 • Varamedlem: Knut Robøle, gjenvalgt for ett år
 • Revisor: Roger Jensen, gjenvalgt for ett år
 • Vararevisor: Ingolf Aurlund, gjenvalgt for ett år
 • Valgkomitè: Anders Thomassen gjenvalgt for ett år
 • Valgkomitè: Geir Sivertzen: gjenvalgt for ett år

* Grunnen til at leder ble valgt for bare ett år, var at leder skulle vært valgt for to år i 2014, men siden det ikke var mulig å få valgt leder da, ble leder valgt for ett år nå for å unngå sammenfallende periode med nestleder.

Etter at den formelle delen av møtet var avsluttet, var det en del synspunkter og meningsutvekslinger om bl.a.mulighetene for nye byggeprosjekter.

Harald Østby, Willy Bratås, Anne Ekern Nestleder, Knut Robøle Referent.

¤ Protokoll som PDF-fil for utskrift

[ Til toppen ]


Informasjon

Denne siden er under etablering. Her vil det komme mer informasjon fra din lokale DES-klubb og dens virksomhet. Send tekst og bilder som vedlegg til en e-post til Web-ansvarlig. 

[ Til toppen ]


Borettslag

 * FREDEVIKA BORETTSLAG

Etter en del forhandlinger om alternative tomter, fikk klubben i august 1991 kjøpt en tomt på 7700 m2 i Fredevika ved Mjøsa. Etter manges mening en av de fineste tomtene i Gjøvik med flott utsikt over Mjøsa.


 

 

 

 

 

Det ble utlyst arkitektskonkurranse blant 3 av byens arkitektsfirmaer. På grunnlag av vinnerens forslag, ble byggingen av 20 leiligheter satt i gang i september 1991. Den første leilighet var klar til innflytting i januar 1992 og borettslaget ble straks etablert.

 


 

 

 

 

 

Prosjektet består av 6 stk. 2 roms, 10 stk. 3 roms og 4 stk. 4 roms leiligheter fordelt på 6 bygningsrekker. I tillegg har hver leilighet 2 stk. boder hver på 3.2 m2 pluss en kjellerbod på 8 m2 i et felles bodanlegg under en av bygningsrekkene.

Alle leiligheter er på bakkeplan og har dimisjoner og tilgjengelighet for rullestol-brukere (livsløpsstandard) Det er tilgjengelighet for rullestol gjennom hele anlegget på asfalterte og kjørbare gangveier.

 

 

 

 

 

 

Under en av bygningsrekkene ligger fellesrom for aktiviteter og sosialt samvær. Lokalene består av en “storsal” for 30 - 40 personer, kjøkken med at nødvendig utstyr, gjesterom med dusj/WC og en frisørsalong. Felles garasjeanlegg for 16 biler ligger under en av bygningsrekkene. Her finnes også en hobby/snekkerbod.

 

 

 

 

 

Området er pent beplantet med små og store busker og trær. For å stelle dette, slå plener og måke snø om vinteren, har borettslaget ansatt vaktmester på timebasis. Blomsterbed ordner hver enkelt beboer ved sitt inngangsparti.

¤ Vedtekter for Fredevika borettslag får du her som PDF-fil

[ Til toppen ]


Byggeplaner

DES-Gjøvik har nå 226 medlemmer. Med så mange medlemmer melder selvsagt behovet seg for å bygge flere leiligheter. Klubben har nedsatt et 3-mannsutvalg med oppgave å bearbeide kommunen og det private marked for å skaffe flere tomter.

[ Til toppen ]


Vedtekter

VEDTEKTER FOR DE ELDRES BOLIGKLUBB - GJØVIK

(Tilsluttet Samarbeidende DES-klubber i Norge)

Vedtatt i stiftelsesmøte 12. april 1989 og i klubbens første årsmøte 28.02.1990. Senere endret 23.03.1994, 24.04.2002, 31.03.2004, 16.03.2005, 22.03.2006 og 23.03.2010, 20.05.2014

§ 1. Formål

Formålet for De Eldres Boligklubb - Gjøvik (DEB Gjøvik) er å tilby medlemmene tilrettelagte seniorleiligheter med livsløpsstandard til rimelige priser, jfr. § 3.2 i boligklubbens bygg.

§ 2. Medlemskap

a) Ektepar, samboerpar og enslige kan tegne medlemskap i DEB Gjøvik. Vilkårene for medlemskap er at minst en har fylt 40 år. Ektepar og samboerpar tegner ett medlemskap.

b) Hvis ektepar eller formelt registrert samboerpar med felles adresse og som er medlem av DEB Gjøvik, oppløser ekteskapet eller samboerskapet, har begge rett til samme ansiennitet og kan videreføre hvert sitt medlemskap.

c) Dersom to personer som begge er medlem av DEB Gjøvik, inngår ekteskap eller formelt registrert samboerskap, får de etter inngåelsen bare ett medlemskap i DEB Gjøvik. Dette medlemskapet beholder den lengste ansiennitet fra før inngåelsen.

d) Medlemmer som er tildelt bolig gjennom DEB Gjøvik skal fortsatt være medlemmer av samme.

e) Medlemskapet slettes dersom kontingenten ikke betales etter én purring.

§ 3. Tildeling av leilighet

§ 3.1

a) Medlemskap i DEB Gjøvik gir rett til bolig i borettslag klubben bygger. Det er en forutsetning at tildeling av bolig skjer til medlem som har fylt 60 år og som er à jour med kontingentbetalingen. Etter søknad kan styret i de enkelte borettslag ved behov godkjenne salg av andel til medlemmer som har fylt 55 år.

b) Boligen tildeles av DEB Gjøviks styre etter medlemsansiennitet. Ved lik ansiennitet skal styret bestemme loddtrekning.

c) Medlemmer som har leilighet i borettslag eid av DEB Gjøvik har fortrinnsrett. Dersom ingen meddeler ønske om å anvende slik fortrinnsrett, tilbys leiligheten til de andre medlemmene i DEB Gjøvik.

d) Ved arv må arvingen oppfylle vilkårene i DEB Gjøviks vedtekter §§ 3.1a og 3.2

§ 3.2

Ved fraflytting eller død skal boligen overdras gjennom styret. Overdragelsesbeløpet for en andel skal ikke overstige opprinnelig kostpris, justert med endringer i konsumprisindeksen fra erverv til avhendelse, tillagt andel nedbetalt fellesgjeld samt varige påkostninger, og med fradrag for slitasje og elde samt skader og manglende vedlikehold. Påkostninger og eventuelle fradrag fastsettes av takstmann utpekt av DEB Gjøvik i samråd med borettslagets styre. Hvis kostpris også omfatter fellesgjeld skal ikke andel fellesgjeld tas med i beregningen av overdragelsesbeløpet.

§ 4. Styret i DEB Gjøvik

a) Styret i DEB Gjøvik består av 5 representanter samt 2 vararepresentanter. Styremedlemmene velges av generalforsamlingen, jfr. § 6, for 2 år av gangen - vararepresentantene velges for ett år. Leder velges ved særskilt valg. Ett av styremedlemmene oppnevnes av generalforsamlingen i borettslag(ene). Det bør tilstrebes kontinuitet.

b) Samtlige må være medlem av DEB Gjøvik.

§ 5. Vedtektsendringer

a) Til vedtektsendringer trengs 2/3 flertall av de fremmøtte på generalforsamlingen. Ektepar/samboerpar representerer en stemme. Hvert medlem kan bare ha en fullmakt.

b) Endring av vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldige uten samtykke av styret i DEB Gjøvik.

§ 6. Generalforsamling

a) Til generalforsamlingen, som holdes hvert år innen utgangen av mai måned, blir medlemmene skriftlig innkalt med 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende minst en måned før generalforsamlingen.

b) På generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

 • 1. Konstituering, godkjenning av innkalling, valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen.
 • 2. Styrets beretning
 • 3. Regnskap med revisors beretning
 • 4. Fastsettelse av kontingent
 • 5. Innkomne forslag
 • 6. Valg
 • · Leder
 • · Tre styremedlemmer
 • · Varamedlemmer
 • · Valgkomité
 • · Revisor med vara

c) Ekstraordinær generalforsamling innkalles dersom styret eller minst 10 % av medlemmene ønsker det.

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om burettslag.

¤ Klubbens vedtekter som PDF-fil for utskrift

[ Til toppen ]


Innmelding

Her henter du fram innmeldingsskjema (Word-fil) med alle nødvendige opplysninger du trenger vedrørende
innmelding i klubben.

Kontaktperson: kasserer Inger Johanne Mathiassen,
Ole O Liansv 10a, 2816 Gjøvik, 61 17 61 86,
i-j-math@online.no 

[ Til toppen ]


Styret

DEB Gjøvik    STYRET

 • Leder: Arne Mellerud, valgt for ett år.*
 • Nestleder: Anne Ekern, gjenvalgt for to år
 • Sekretær: Svein Erik Strande, ikke på valg
 • Kasserer: Inger Johanne Mathiassen, ikke på valg
 • Styremedlem: Utpekes av Fredevika Brl.
 • Varamedlem: Utpekes av Fredevika Brl.
 • Varamedlem: Knut Robøle, gjenvalgt for ett år
 • Revisor: Roger Jensen, gjenvalgt for ett år
 • Vararevisor: Ingolf Aurlund, gjenvalgt for ett år
 • Valgkomitè: Anders Thomassen gjenvalgt for ett år
 • Valgkomitè: Geir Sivertzen: gjenvalgt for ett år

 Til toppen ]


Adresser

Her kan det være naturlig med en opplisting av alle adresser av interesse for medlemmene (forretningsførere, borettslag, boligkontor osv.).

[ Til toppen ]

 
Historikk

De første tanker om en DES-klubb i Gjøvik ble lansert i desember 1985 etter initiativ av daværende Sparebanken Vestoppland v/banksjef Sigurd Eriksen. (Han og hans ektefelle er nå beboere i Fredevika borettslag) En del forundersøkelser ble foretatt. Man var i dialog med Gjøvik kommune om en mulig tomt. Initiativtakerne fra banken innkalte til stiftelsesmøte i april 1989. Der tegnet det seg 56 medlemmer fra start. Det nye styret besøkte andre DES-klubber i Østlandsområdet for å høste erfaringer.

DES-Gjøvik ble medlem av DES-NORGE i januar 2006. Vi håper fortsatt på et godt samarbeid, og vi er sikre på at dette samarbeid vil være nyttig for begge parter.

[ Til toppen ]

[ Til toppen ] | Siden er sist oppdatert: 27.08.18 | [Hjem til DES-Norge]