DES Norge

Fremtidens eldreboliger utvikles best i samarbeid med lokale boligklubber utfra gunstige og bærekraftige samfunnsperspektiver

Samarbeidende DES-klubber i Norge


Hva er DES Norge

DES Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Norge. DES-Norge ble stiftet i 1999 og skal være et talerør for boligspareklubbene mot statlige myndigheter og bistå klubbene med råd og veiledning.

low angle photo of red and orange umbrella

DES Norge er en paraplyorganisasjon for DES-klubber.


DES Norge arbeider aktivt for å
 • Være bindeledd mellom myndigheter og DES-klubber.
 • Samarbeide med finansieringsinstitusjoner for tilbud om finansiering.
 • Støtte initiativtakerne med råd om etablering og registrering av nye lokale DES-klubber.
 • Utarbeide mal for vedtekter og retningslinjer for DES-klubber og DES-borettslag og gi praktiske og juridiske råd i forbindelse med virksomheten.
 • Arrangere og/eller delta på fellesmøter med myndigheter, utbyggere og representanter for DES-klubbene.
photo of two people shakehands

DES Norge er et bindeledd mellom myndigheter og DES-klubber, gir råd angående etablering og registrering, bistår juridisk og samarbeider med finansieringsinstitusjoner.


Hvordan komme i gang med en DES-klubb

Initiativtakere til en DES-klubb kan være enkeltpersoner og interessegrupper i lokalsamfunnet, som sammen ønsker å bidra til bygging av seniorleiligheter.

Etablering av en DES-klubb foretas når oppslutningen i lokalmiljøet er stor nok. Da arrangeres stiftelsesmøtet,som vedtar klubbens vedtekter og kontingent og velger klubbens styre, samt drøfter strategi for å komme i gang med et byggeprosjekt.

 • En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å bo i egen bolig i et fellesskap med kvalitet, trygghet og tilhørighet.
 • En DES-bolig bør være sentrumsnær, være lettstelt og tilpasset eldres behov (universell utforming).
 • En DES-bolig gir selvstendighet og livsglede og gjør at man klarer seg lenger i sin egen bolig.
 • En samling av flere DES boliger vil gjøre det lettere og rimeligere for kommunene å tilby gode tjenester som hjemmehjelp og hjemmesykepleie.
photo of people doing handshakes

Når oppslutning i lokalmiljøet er stor nok, arrangeres stiftelsesmøte for DES-klubben.

Formålet med en DES-klubb er å skaffe eldre mennesker rimelige, tilrettelagte boliger i sentrumsnære og trygge miljøer.

En DES klubb er en medlemsklubb med en nedre aldersgrense (40 år) for å bli medlem og en nedre aldersgrense (f.eks. 50 år) for å bli tildelt leilighet. Medlemmene betaler en rimelig årlig kontingent for å finansiere klubbens arbeid.

Jo flere medlemmer en DES-klubb har, jo sterkere står den som drivkraft i arbeidet med å planlegge, bygge og forvalte medlemmenes interesser og behov for leiligheter for eldre.

Det spesielle med en DES-klubb er at boligene som DES klubbene har bygget, er forbeholdt klubbens medlemmer. En nybygget DES bolig selges til DES medlemmer til selvkost og den videre prisutvikling følger som oftest byggekostnadsindeksen.

Tildeling av leilighet til medlemmene foretas i tråd med klubbens vedtekter om ansiennitet og alder.

small judge gavel placed on table near folders

DES Norge kan bistå initiativtakerne med råd om etablering og registrering, mal for vedtekter og andre praktiske og juridiske råd i forbindelse med virksomheten.


Hvordan komme i gang med et byggeprosjekt
person in a construction site

For å komme i gang med et byggeprosjekt kan både kommunen, den lokale banken, lokale entreprenørfirma, pensjonistforening og andre foreninger i lokalmiljøet være nyttige samarbeidspartnere.

I en innledende fase bør DES-klubben (styret eller egen byggekomité) kartlegge medlemmenes interesse for å flytte til en eldrebolig og hvilke ønsker og behov de har mht. størrelse og utforming. Størrelsen på byggeprosjektet – antall boenheter – vil avhenge av antallet medlemmer og deres interesse for ny bolig. Et byggeprosjekt bør ikke bestå av mindre enn 12-15 boenheter.

Videre bør DES-klubben kontakte kommunen for et samarbeid om å finne egnet tomt. Kommunen disponerer ofte tomteareal med sentral beliggenhet som er egnet for eldreboliger. Det kan være nyttig å studere kommuneplanen, som både omhandler kommunens mål for boligutvikling og hvilke arealer som er avsatt til formålet. Noen kommuner ser raskt fordelene ved å etablere eldreboliger i regi av en DES-klubb, mens det andre steder er behov for aktiv lobbyvirksomhet overfor partigruppene i kommunestyret. Informasjonsarbeid rettet mot lokalmiljøet vil også fremme DES-klubbens interesser.

pexels-photo-374918.jpeg

Det er god kommunal økonomi å bidra til etablering av seniorboliger i regi av DES-klubber.

 • DES-klubber tar initiativ og ansvar for bygging av tilrettelagte eldreboliger.
 • DES-boliger er både et supplement til og en erstatning for kommunale omsorgsboliger.
 • DES-boliger bidrar til mer effektive hjemmetjenester fordi flere brukere bor i et bofellesskap, og senker presset på sykehjem.
 • DES-boliger frigjør familieboliger for yngre generasjoner.
 • DES-boliger bidrar til flergenerasjonsliv og mangfold i sentrumsnære boligområder.
 • DES-boliger skaper trivsel, trygghet og selvstendighet for eldre som vil ivareta egne boligbehov og boforhold.

For å komme i gang med et byggeprosjekt må DES-klubben engasjere arkitekt, som kan bidra med utvikling av skisser som viser hvordan prosjektet kan utformes. I tillegg til boenheter er det viktig at bygget som planlegges inneholder trivselsskapende fellesarealer for sosialt samvær (”grendestue”), eventuelt også gjesterom og rom for utleie til services som beboerne vil ha nytte av.

Det er ikke uvanlig at DES-klubben, når den har et bærekraftig prosjekt, får overta en kommunal tomt enten vederlagsfritt eller til en pris godt under markedsverdi. Dette bidrar til at boligene blir rimeligere. Kommunen kan normalt gi tilsagn på tomt for eldreboliger, men vil først foreta den formelle overdragelsen når den ser at interessen for å kjøpe og ferdigstille prosjektet er til stede.

top view photo of people near wooden table

DES-boliger er vanligvis organisert som borettslag (lov om borettslag) med eget styre.
DES-klubben står for tildeling/overdragelse av leiligheter, mens borettslagets styre drifter og vedlikeholder borettslaget.