Hvordan komme i gang med byggeprosjekt?

For å komme i gang med et byggeprosjekt kan både kommunen, den lokale banken, lokale entreprenørfirma, pensjonistforening og andre foreninger i lokalmiljøet være nyttige samarbeidspartnere.

I en innledende fase bør DES-klubben (styret eller egen byggekomité) kartlegge medlemmenes interesse for å flytte til en eldrebolig og hvilke ønsker og behov de har mht. størrelse og utforming. Størrelsen på byggeprosjektet – antall boenheter – vil avhenge av antallet medlemmer og deres interesse for ny bolig. Et byggeprosjekt bør ikke bestå av mindre enn 12-15 boenheter.

Videre bør DES-klubben kontakte kommunen for et samarbeid om å finne egnet tomt. Kommunen disponerer ofte tomteareal med sentral beliggenhet som er egnet for eldreboliger. Det kan være nyttig å studere kommuneplanen, som både omhandler kommunens mål for boligutvikling og hvilke arealer som er avsatt til formålet. Noen kommuner ser raskt fordelene ved å etablere eldreboliger i regi av en DES-klubb, mens det andre steder er behov for aktiv lobbyvirksomhet overfor partigruppene i kommunestyret. Informasjonsarbeid rettet mot lokalmiljøet vil også fremme DES-klubbens interesser.

Det er god kommunal økonomi å bidra positivt til etablering av seniorboliger i regi av DES-klubber fordi:

  • DES-klubber tar initiativ og ansvar for bygging av tilrettelagte eldreboliger.
  • DES-boliger er både et supplement til og en erstatning for kommunale omsorgsboliger.
  • DES-boliger bidrar til mer effektive hjemmetjenester fordi flere brukere bor i et bofellesskap, og senker presset på sykehjem.
  • DES-boliger frigjør familieboliger for yngre generasjoner.
  • DES-boliger bidrar til flergenerasjonsliv og mangfold i sentrumsnære boligområder.
  • DES-boliger skaper trivsel, trygghet og selvstendighet for eldre som vil ivareta egne boligbehov og boforhold.

For å komme i gang med et byggeprosjekt må DES-klubben engasjere arkitekt, som kan bidra med utvikling av skisser som viser hvordan prosjektet kan utformes. I tillegg til boenheter er det viktig at bygget som planlegges inneholder trivselsskapende fellesarealer for sosialt samvær (”grendestue”), eventuelt også gjesterom og rom for utleie til services som beboerne vil ha nytte av.

Det er ikke uvanlig at DES-klubben, når den har et bærekraftig prosjekt, får overta en kommunal tomt enten vederlagsfritt eller til en pris godt under markedsverdi. Dette bidrar til at boligene blir rimeligere. Kommunen kan normalt gi tilsagn på tomt for eldreboliger, men vil først foreta den formelle overdragelsen når den ser at interessen for å kjøpe og ferdigstille prosjektet er til stede.

DES-boliger er vanligvis organisert som borettslag (lov om borettslag) med eget styre. DES-klubben står for tildeling/overdragelse av leiligheter, mens borettslagets styre drifter og vedlikeholder borettslaget.