DES Norge Informasjon

DES Norge vil arbeide aktivt for å:  

/  Være et bindeledd mellom kommunaldepartementet og DES-klubben
/  Videreføre gunstige botilbud for eldre
/  Samarbeide med finansieringsinstitusjoner for tilbud om finansiering
/  Utarbeide vedtekter og retningslinjer for DES-klubber
/  Støtte ved etablering av nye klubber
/  Arrangere fellesmøter med myndigheter, utbyggere og representanter for DES-klubbene
/  Bistå  DES-klubber med råd og veiledning

Starte boligklubb for eldre?
*  En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som   prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.
*  En DES-bolig betyr lettstelte, trygge og sentralt beliggende boliger, hvor en kan klare seg   lengst mulig ved egen hjelp.
*  De eldres boligspareklubber er et tilbud styrt av medlemmene, og kan etableres over hele   landet.
*  Ved omsetning av boligenheter gjelder spesielle regler, – herunder maksimalpriser
*  DES-medlemmer har forkjøpsrett til boligene etter ansiennitet.
*  DES bidrar til å dekke kommunenes behov for eldreboliger. 

DES-klubbene i Norge kan i dag se tilbake på mange års arbeid for åfremskaffe gunstige boliger for eldre tilpasset pensjonisters behov. Boligene skal være funksjonelle og praktisk tilpasset eldre, men uten å være omsorgsboliger. Det tas videre sikte på at beboerne skal være selvhjulpne.

Det var Sparebanken Oslo og Akershus ved banksjef Arne Jensen som tok initiativ til konseptet med sparing og bygging av rimelige boliger tilpasset for eldre. I løpet av 1970- og 80-årene ble det stiftet en rekke DES-klubber gjennom de lokale sparebanker.

Advokat Francis Harbitz – «boligspareklubbens far»
I vår «søking» i gamle arkiver fant vi en presentasjon av adv. Francis Harbitz i Romerike Blad fra 1982 som forteller litt om hvordan det hele startet opp. Francis Harbitz i Sparebanken Oslo Akershus forteller:
«Vi har som hovedoppgave å skaffe velegnede boliger for pensjonister, hvor de virkelig kan trives og hvor tingene samtidig er lagt til rette. Vi satser på 2-værelsers leiligheter for enslige og 3-værelsers for ektepar. Myndighetene er fullt klar over at vårt tiltak har flere positive sider, derfor oppnår vi både tomtetildeling, husbanklån og all mulig hjelp og støtte for å komme i gang», sier Francis Harbitz.
Dagens myndigheter har ikke alltid den samme positive holding til start av DES-klubber som Francis Harbitz møtte, – men resultatet av hans aktive arbeid finner vi også i dag. Vår søking i arkivet gir stadig resultater og vi arbeider aktivt med å samle klubbene i DES-Norge.
De Eldres Boligspareklubb (DES) i Oslo ble stiftet i 1972 og nye klubber ble etter hvert etablert utover det ganske land. Utviklingen på boligmarkedet har skapt en «ny kultur» for omsetting av boliger nettopp for vår målgruppe, slik at rimelige andels­leiligheter er kommet ut på det åpne marked og til «fri pris».
Det var på denne bakgrunn at det i juni 2000 ble arrangert et møte for 15 DES-klubber for å drøfte disse forhold. Resultatet ble at Samarbeidende DES-klubber i Norge ble opprettet og det første styre valgt fram til 2001. 

Et utkast til vedtekter er på plass og § 1 og § 2 forteller litt om arbeidet:

§ 1 MEDLEMSKAP

Samarbeidende DES-Klubber i Norge har som sitt mål å samle De eldres Bolig­spareklubber (DES) i Norge som er opprettet/opprettes med det formål å skaffe og forvalte eldreboliger. Også andre interessegrupper som har det samme formål som DES-klubbene kan søke opptagelse.

§ 2 FORMÅL

Samarbeidende DES-Klubber i Norge ønsker å skape et forum for videreføring av gunstige botilbud for eldre. Denne målsetting søkes nådd ved:
– aktivt arbeid mot Husbanken og departementer for finansieringstilbud, retnings­linjer og vedtekter for DES-klubber.
– tilby faglig støtte ved etablering og bygging av tidsmessige boliger for eldre i DES­regi.
– arrangere fellesmøter for myndigheter/utbyggere og representanter for DES-klubbene.

Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag.

En av de viktigste oppgaver DES-Norge har er å utarbeide forslag til vedtekter for klubb og borettslag. Dette er særlig aktuelt etter revideringen av Lov om Borettslag i 2004.

Vårt forslag til vedtekter tar hensyn til de spesielle bestemmelser som gjelder både DES-klubber og DES-borettslag:

Endringer av vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldig uten samtykke av styret i DES-klubben. ( jfr. vedtekter for DES-klubb §7 )

1. Vedtektsbestemmelsene som gjelder vilkårene for å bli andelseier i laget.

2. Vedtektsbestemmelsene som gjelder forkjøpsrett.

3. Vedtektsbestemmelsene om pris ved overføring av andel.

Forholdet til borettslagslovene.

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene om lov om borettslag av 6.juni 2003.

DES-Norge kan kontaktes ved spørsmål om ajourføring av lover og ved start av klubber.