Vedtak om styrets ansvarfraskrivelse mulig?

11 Spørsmål?
Jeg er styreleder i DE Eldres Boligklubb. Generalforsamling er avholdt. Det kom opp protest mot å ta inn i vedtak for regnskap og revisjon at styret gis ansvarsfrihet. Argumentasjonen var at dette var avlegs, og ikke hadde noen hensikt å ha med. Jeg ser ved et søk på nett at svært mange lag og foreninger har dette i sine vedtak fortsatt for 2012. 
Jeg ber derfor om en juridisk vurdering av om dette er korrekt fortsatt, eller om det like gjerne kan utelates i protokoll fra generalforsamling der regnskap blir behandlet.

Svar: 11
Det finnes etter min gjennomgang av saken og spørsmålet for DES, intet grunnlag for unntak av de klare hovedprinsipper som gjelder i norsk rett for styreansvaret.Jeg er meget klar på at den tidligere praksis og begrunnelsen for denne klausul er mer enn tvilsom, rettslig sett. En generell ansvarsfraskrivelse virker på meg som en avleggs og dårlig juridisk begrunnet inkurie. Lovgiver har jo også skjerpet kravene til styrer, revisorer osv på alle områder i de senere års lovgivning. Det er ikke slik at lovens krav til normale kjøreregler med hensyn til forsvarlighet og normal aktsomhet gir DES styrene immunitet med hensyn til mulig ansvar på dette området. Et eventuelt ansvar vil bli vurdert på bakgrunn av hva det eller de eventuelle brudd består i. En ansvarsfraskrivelse er etter min oppfatning ganske enkelt uten rettslig betydning og bør fjernes hvor man tidligere har inntatt dette.Jeg har følgelig den største forståelse for protesten som ble fremmet på generalforsamling, og mener den er vel begrunnet.