Fortsatt medlem etter tildeling – bestemmelse føyes til?

Spørsmål?Tenker videre i den sammenheng om det kan tas inn i kjøpekontrakten for nye kjøpere en pasus som sier noe slikt som dette: Medlemmer som er tildelt bolig gjenom Bospareklubben skal fortsatt være medlemmer av DES-klubben og betale kontingent. Denne ordlyden er tatt inn i paragraf 2 i Bospareklubbens vedtekter, men ikke i borettslagets vedtekter. Bør kanskje få det inn her også?
SNår det er vedtektsfestet at tildeling av boenhet forutsetter medlemskap, og at medlemskapet i DES-klubb skal fortsette etter tildeling, bryter andelseier medlemsforutsetningen ved unnlatt betaling/ utmeldelse etter tildeling av leilighet. Jeg mener derfor at andelseier i vesentlig grad bryter grunnvilkåret for tildeling av andel/ leilighet. Konsekvensen kan derfor bli pålegg om salg, slik jeg ser saken. Når tildelingen skjer gjennom Boligspareklubb og på grunnlag av medlemskap, samt klubbens tildelingsprinsipper, vil brudd i etterkant anses som tildeling under bristende forutsetninger.
Det bør utarbeides en standardkontrakt ved overdragelser i borettslag som er tilknyttet DES-klubb. Jeg kjenner ikke til hvordan meglerprosessen håndteres hos dere, men dere kan eventuelt gi megler pålegg om å innta hva dere ønsker i meglers kontrakt. Her legger man bl.a. inn grunnforutsetningene, som innskuddsberegningen, medlemsforutsetningen osv. Din foreslåtte passus, hentet fra vedtekt § 2 bør inntas. Det kan også understrekes at man selvsagt også må betale medlemskontingent.
Dessverre er det ofte slik at borettslagets og DES-klubbens vedtekter ikke alltid er harmonisert med hverandre. Da kan det oppstå helt unødvendige tolkningsproblemer. I mange saker som har versert i rettssystemet mellom DES-klubb og borettslag/ andelseier/ arvinger, har årsaken ofte vært uklare vedtekter eller mangel på harmonisering mellom vedtektene i DES-klubb og borettslag. Det er dessverre bare å erkjenne at en del DES-medlemmer mister lojalitetsfølelsen til klubb når de har fått tildelt leilighet. Da blir borettslagets interesser viktigere enn klubbens når uenighet mellom klubb og borettslag oppstår. Mitt generelle råd til DES-klubber og tilknyttede borettslag er derfor at man bør samarbeide for å få klare og harmoniserte vedtekter.