Mislighold

Spørsmål?Det blir noe vanskeligere for de av medlemmene som bor i DES-borettslag. Hva skal man si til disse? Nå har DES-borettslaget en paragraf 12 som omhandler mislighold hvor det i første avsnitt heter følgende: Hvis andelseier vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan vedkommende, med minst tre måneders skriflig varsel, pålegges å selge sin andel. Er ikke pålegget etterkommet innen fristens utløp, kan andelen kreves solgt gjennom tvangssalg, jfr Lov om borettslag paragraf 5-22″.
Svar:De fleste DES-klubber gir, etter hva jeg vet, sammen med siste purring, et varsel om at medlemskapet blir strøket dersom betaling ikke skjer innen gitt frist. Når fristen utløper uten betaling, slettes altså medlemskapet. En senere re-innmelding vil normalt ikke gi rett til gammel ansiennitet. Man kan selvsagt ha en vedtekt som sier at medlemskapet blir slettet ved uteblitt betaling, men tilsvarende tekst i siste kontingentpurring bør være tilstrekkelig.