Info 2 2007

DES – NORGE NR. 2 – 2007

———————————————————
Informasjonsskrift til samarbeidende DES-klubber i Norge April 2007 

Innkalling til Generalforsamlingen mandag 7. mai 2007. 
Årsberetning 2006 – regnskap 2006 – budsjett 2007 og 
forslag til valg av styre/varamedlemmer – valgkomité og
revisor 2007.

I forbindelse med årsmøtet vil det bli gitt en redegjørelse fra Dom i Borgarting Lagmannsrett 22.01.07 der Bygdøy Boligspare-
klubb ble frifunnet. Dommen ble den 22.02.07 anket til Høyesterett. Redegjørelse ved advokat Fabian Stang.

Etter avsluttet årsmøte vil vi i informasjonsdelen få
innlegg om følgende aktuelle saker:


Forsker Ivar Brevik i Norsk institutt for by- og regionforskning 
“ Slik vil eldre bo – men hva vil staten bidra med?”

Seniorrådgiver Hugo Torgersen i Statens Kartverk
“Hva som kan tinglyses i Grunnboken i medhold av borettslagsloven § 6-2. Fremgangsmåten for tinglysning” 

Politisk rådgiver Geir Pollestad i Kommunal og regionaldepartementet. 
“ Hvordan kan departementet medvirke til at DES-klubbenes 
målsetning kan videreføres?”

Styremedlem i DES-klubben i Sandefjord Bjørn Solberg
“Erfaringer med eierformen stiftelse i DES-klubben” 

______________________________________________________________
Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo. Telefon: 22 41 83 53 Faks: 22 33 23 48
E-post adresse: desnorge@online.no Hjemmeside: www.des-norge.no/ 
Bankgiro: 1607 44 31228 Organisasjonsnr. 990 753 903

ÅRSMØTET MANDAG 7. MAI 2007 

Takk for sist!

Det innkalles herved til årsmøte i Samarbeidende DES-klubber i Norge

MANDAG 7. MAI 2007 KL. 1000
Granfos Konferansesenter, Granfos Næringspark, bygg H, Vollsveien 13, Lysaker

Program med innkalling til ordinær generalforsamling vedlegges. Deltageravgift kr. 200.- bes innbetalt til konto 1607 44 31228 ved påmelding til arrangementet.
Hver medlemsklubb kan møte med to representanter. DES-klubber som innbys som observatører kan møte med en representant.


Registrering av deltagerne skjer fra kl. 0930, slik at vi kan starte opp møtet kl.1000.

Av praktiske grunner ber vi om bindende påmelding til DES-Norges sekretariat innen 23. april 2007.
 Faks. 22 33 23 40, telefon 22 41 83 53 eller E-post adresse desnorge@online.no 


ÅRSMØTET MANDAG 7. MAI 2007

Til medlemsklubbene i DES-Norge.
I samsvar med vedtektene for Samarbeidende DES-klubber i Norge innkalles herved til årsmøte

Tid: Mandag 7. mai 2007. Sted: Granfos Konferansesenter, Lysaker.

Etter vedtektenes § 5 vil følgende saker bli behandlet:

1. Konstituering.
2. Årsberetning.
3. Regnskap med revisors beretning.
4. Fastsettelse av kontingent.
5. Godtgjørelse til styrets medlemmer.
6. Innkomne forslag.
7. Valg:
Et styremedlem for et år. .                (2007/2008)
To varamedlemmer for et år.              (2007/2008)
8. Valg av valgkomité for to år.          (2007/2009)

Styrets forslag:
Kari Jonsrud, Skedsmo
Oddvar Sending, Kongsberg

9. Valg av revisor for et år.                (2007/2008) 
10. Andre saker nevnt i innkallingen

Saker til orientering:
10 A Budsjett 2007.


10 B Dom i Borgarting Lagmannsrett 22.01.07 der Bygdøy Bolig-
spareklubb ble frifunnet.
 Dommen ble den 22.0207 anket til Høyesterett. Redegjørelse ved advokat Fabian Stang.

10 C Styremedlem i DES-klubben i Sandefjord Bjørn Solberg
“Erfaringer med eierformen stiftelse i DES-klubben”

Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret 20 dager før generalforsamlingen.
 Eventuelle forslag om vedtektsendringer må sendes DES-klubbene senest 7 dager før generalforsamlingen.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall av oppmøtte medlemmer. Hver medlems-klubb eller interessegruppe har 1 stemme. Medlemmene kan møte med fullmektig.
ÅRSMØTET ER VIKTIG – SETT AV DAGEN FOR MØTET

Oslo, mars 2007
Per B. Brosstad / Harald Bruusgaard
Styreleder / Sekretær 

NYTT FRA STYRETS ARBEID!
Styret i DES-Norge hadde sitt første møte 16. februar i det nye året og her følger en oversikt over en del av de saker som ble drøftet:

INFORMASJON
Onsdag 24/1-07 var representanter fra DES-klubbene Holtet og Østensjø innbudt til et lite informasjonsmøte.
Arrangementet var vellykket og lederne fra de to klubber vil bli innbudt som observatører ved vårt årsmøte på Granfos 7/5-07.

Mandag 11. september 2006 deltok DES-klubbene i Vestfold i et info.møte arrangert av DES-Norge. Representanter fra samtlige klubber (5) vil bli innbudt som observatører ved vårt årsmøte på Granfos 7/5-07.

FØLGENDE SAMLINGER PLANLEGGES:
Våren 2007.
Informasjonsmøter i Hurdal , Løten og Eidsvoll

Høsten 2007.
Informasjonsmøte på Sørlandet.

BRØNNØYSUND-REGISTERET
DES-Norge har nå fått sin plass i registeret fra 06.02-07 med organisasjonsnr.
990 753 903

HJEMMESIDE FOR DES – NORGE
Vi takker Idar Furuseth i Ski DES-klubb for god hjelp og støtte ved opprettelsen av en egen hjemmeside. Etter at vi er blitt registrert i Brønnøysund-registeret har vi søkt om nytt domenenavn – dette for å unngå unødig reklame på vår hjemmeside: www.des-norge.no/ 

KONTINGENTEN FOR 2007
Årskontingenten kr. 20.- pr. medlem forfalt til betaling 31. januar 2007. Kontingenten er svært beskjeden men har stor betydning for det videre arbeid i DES-Norge. Har din klubb betalt kontingenten? Konto for innbetaling er
1607 44 31228

MELDING 2006
Fristen for innsendelse av skjemaet (info.skrift nr. 1/2007) var 28/2-2007.
Skjemaet er viktig for DES-Norge da dette gir oss nødvendige opplysninger om klubbens arbeid. Har din klubb sendt inn skjemaet? Adressen er som før
DES-Norge, Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo

Styremøter våren 2007: 13. april – 7. mai (årsmøtet) – 1. juni.

ÅRSBERETNING FOR DES-NORGE 2006

Styret har bestått av:

Styreleder:          Per B. Brosstad           (Bærum)

Styremedlemmer: Aud Ljødal                   (Eidsvoll)
                        Bjørn Engebretsen         (Oppegård)
                        Olav Flåt                     (Skedsmo)
                        Harald E. Bruusgaard      (Oslo)
                        (Styrets sekretær)

Varamedlemmer:  Ole Kallerud                  (Kongsberg)
                        Kjartan Engstu              (Gjøvik)

Generelt:
Det har i 2006 vært avholdt 6 styremøter. I tillegg har styreleder og sekretær (Arbeidsutvalg) avholdt 9 arbeidsmøter. Generalforsamling ble holdt 8. mai på Granfos Konferansesenter med i alt 36 deltagere.

I 2005 mottok DES-Norge en bevilgning på kr. 100 000 fra Husbanken til informasjonsarbeid fordelt over 3 år. Prosjektet vil bli avsluttet 1. oktober 2007.

Informasjon:
DES-Norge har i sitt Informasjonsskriv fortsatt med å presentere de enkelte DES-klubber.
Styret har i 2006 sendt ut 3 informasjonsskriv og regner med det samme antall også i 2007.
Nytt av året er at vi i 2006 fikk på plass vår egen E-post adresse: desnorge@online.no.
Vi håper også å få vår egen hjemmeside med nytt fra DES-Norge i 2007.

Nye borettslover:
Ved alle samlinger i 2006 er den nye lov om borettslag vært en fast post på programmet, Representanter fra departementet og Statens Kartverk har gitt den nødvendige informasjon.
Vårt kontor i Oslo, ved advokat Harald E. Bruusgaard, har besvart aktuelle spørsmål fra klubbene og utkast til nye vedtekter er oversendt.

Eksterne kåsører ved samlingene:
Kommunaldepartementet: Seniorrådgiver Marianne Bjaaland. Statens Kartverk:
Seniorrådgiver Hugo Torgersen. Seniorsaken: Leder Harald Martin Svabø. Norsk institutt for by- og Regionforskning: Forsker Ivar Brevik. 

Besøk og oppstart av DES-klubber:
Styret har vært på en rekke besøk og vi nevner enkelte av disse: Informasjonsmøter i Tromsø 25/26. april (10 delt.) Tønsberg 11. september (9 deltagere) I alt 7 DES-klubber er innbudt som observatører til vårt årsmøte på Granfos 7. mai 2007:
Tønsberg, Tjøme, Sandefjord, Larvik, Horten, Holtet og Østensjø DES-klubber.
DES-klubber som vi håper vil melde seg inn i DES-Norge får regelmessig tilsendt vårt Informasjonsskriv til orientering. (ca 20)

Samarbeidet med Kommunaldepartementet og Husbanken

Styret har hatt god kontakt med Departementet . Ved vårt årsmøte i 2006 deltok
Seniorrådgiver Marianne Bjaaland samt ved vårt siste styremøte i 2005 i forbindelse med den nye lov om borettslag.
I vårt arbeid med å få kontakt med klubber over det ganske land, har vi kontaktet regionkontorene i Arendal, Trondheim, Bergen, Drammen, Bodø og Hammerfest.
Resultatet har vært beskjedent og vi arbeider fortsatt med å få kontakt med klubber for et nærmere samarbeid. Styret håper at de enkelte medlemsklubber kan hjelpe oss med dette.

DES-Norge – vår økonomi –

Den økonomiske støtten fra Husbanken gjelder årene 2005 – 2007. Styret har tatt opp arbeidet med å søke støtte hos banker/institusjoner som vi håper vil bevilge midler til arbeidet i DES-Norge.
DES-klubbene betaler en årlig kontingent på kr. 20.- for vært medlem, totalt ca
kr. 71 500 i 2006.
Medlemmene i styret er alle aktive deltagere i DES-klubber/borettslag, slik at oppgaven som styremedlem kommer i tillegg. Vår sekretær, Harald E. Bruusgaard har en beskjeden godtgjørelse slik at det også her ytes en betydelig frivillig innsats. 


Vi håper at flere klubber melder seg inn i 2007 slik at vi kan løse flere oppgaver som venter oss.

Medlemsforhold:

Pr. 1.1.2007 er det 20 medlemsklubber tilknyttet DES-Norge. Antall betalende medlemmer er ca 3750 . Vi regner med at flere klubber vil melde seg inn i 2007.
Dette vil bety en bedret økonomi og samarbeid med departementet og kommuner, slik at tomter blir stilt til disposisjon for nye DES-prosjekter.

ÅRSMØTET MANDAG 7. MAI 2007  PROGRAM.

Kl. 0930 Registrering av deltagerne/kaffepause

DEL 1. GENERALFORSAMLINGEN

Kl. 1000 Opprop på grunnlag av påmeldinger. Nye DES-klubber presenteres.
Saker til behandling etter vedtektenes § 5 (Se innkalling)

Kl. 1045 Andre saker til orientering (Sak 10A – 10B – 10C)

Kl. 1130 LUNSJ

KL. 1230 DEL 2. INFORMASJON

Forsker Ivar Brevik i Norsk institutt for by og regionforskning
“Slik vil eldre bo – men hva har staten å bidra med?”

Kl. 1315 Kaffepause.

Kl. 1330 Seniorrådgiver Hugo Torgersen i Statens Kartverk
“Hva som kan tinglyses i Grunnboken i medhold av borettslags-
lovens § 6-2. Fremgangsmåten for tinglysning”

Kl. 1415 Politisk rådgiver Geir Pollestad i Kommunal og regionaldepartementet
“Hvordan kan departementet medvirke til at DES-klubbenes målsetning kan videreføres?”

Kl. 1500 Møtet avsluttes.FORSLAG TIL BUDSJETT 2007

INNTEKTER: 

1. Kontingenter (4000 x 20.-)                                         kr. 75 000

2. Renter                                                                   “        200

3. Deltageravgift, årsmøtet 2007 (25 x 200.-)                    “    5 000

4. Husbanken 1/3 av bevilget beløp kr. 100 000                  “  33 667
                                                                                         ____________
                                                                                                Kr. 113 867
                                                                                      ===========
KOSTNADER:

5. Sekretariatet (Inkl. m/v.avg.)                                      kr. 38 000

6. Styremøter/møtegodtgjørelse                                       “   12 000

7. Styreleder (Kontorhold)                                               “    5 000
8. Informasjonsskrift – 3 utg. + porto                                 “  12 000

9. Informasjonsmøter – reise – opphold –                            “   15 000 
10. Generalforsamlingen 2007.
Lokalleie                                                                       “     4 500
Lunsj (40 x 350.-)                                                          “   14 000

11. Andre kostnader 
(Hjemmeside/trykksaker etc)                                             “  10 000 
                                                                                          ____________
                                                                                                Kr. 110 500
                                                                                        ========== 
Beholdning pr. 1.1. 2007                  kr. 48 145.-
+ årsresultat 2007                             “      3 367.-
Beholdning pr. 31.12.07                   “    51 512.-
                                                        ==========

(Vedtatt i styremøtet 16/2-07)

Info 1 2007

DES-NORGE


Informasjonsskrift til samarbeidende DES-klubber i Norge 
NR. 1 – Januar 2007

I dette informasjonsskriftet leser vi om:

Styrets sammensetning 2006/2007 – Valgkomiteen starter opp .

Handlingsplan for virksomheten i DES-Norge.
DES-klubbenes samarbeidspartnere.

Presentasjon av DES-klubben i Sandefjord.

DES-klubbens melding pr. 1/1-2007. 
Rapport til Husbanken for perioden 1/10-05 til 1/10-06.
Innbetaling av kontingenten 2007. 

Nytt fra styrets arbeid. 

DES-Norges hjemmeside er på plass.

På vanlig måte sender vi DES-klubben informasjonsskriftet til fordeling blant styrets medlemmer. Ta gjerne kopier av heftet og fordel disse til borettslagenes styreledere – stoffet er sikkert av interesse for disse.
Neste utgave kommer ut i god tid før Generalforsamlingen 7. mai 2007 med alle saksdokumenter til årsmøtet.
__________________________________________________________
Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo. Telefon: 22 41 83 53 – Faks: 22 33 23 48
E-post adresse: desnorge@online.no Bankgiro: 1607 44 31228
DES-Norges hjemmeside: http://www.des-norge.tk/ 

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE 2006 – 2008.

                                             Valgperiode

Leder: Per B. Brosstad (Bærum) 2006 – 2008

Styremedlemmer:
Aud Ljødal (Eidsvoll) 2006 – 2008
Bjørn Engebretsen (Oppegård) 2006 – 2008
Olav Flåt (Skedsmo) 2005 – 2007
Harald E. Bruusgaard (Oslo) 2006 – 2008
(Styrets sekretær)

Varamedlemmer:
Ole Kallerud (Kongsberg)2006 – 2007
Kjartan Engstu (Gjøvik) 2006 – 2007

Valgkomité:
Per Arnesen (Asker) 2005 – 2007
Kari Jonsrud (Skedsmo) 2005 – 2007
Revisor:
Conrad T. Gogstad (Oslo) 2006 – 2007
(Siviløkonom)

Valgene ved årsmøtet mandag 7. mai 2007
Forslag til nye styremedlemmer/varamedlemmer/revisor sendes valg-komiteens formann Per Arnesen, DES-Norge, Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo innen 20 dager før årsmøtet.

ÅRSMØTET 2007
Årsmøtet er fastsatt til mandag 7. mai 2007 i tiden kl. 1000 – 1500.

Møtestedet blir som vanlig Granfos Konferansesenter, Lysaker. Hver klubb kan møte med 2 representanter og vi ber om tiden for møtet blir satt av alt i dag. Årsmøtepapirer vil bli sendt ut i god tid før møtet (Informasjonsskrift nr. 2/2007) 
DES-klubber som innbys som observatører kan møte med en representant.

Granfos Konferansesenter ønsker oss velkommen til et hyggelig møte.

NYTT FRA STYRETS ARBEID!

Informasjonsmøte i Tønsberg mandag 11. September 2006.

Det ble et svært vellykket møte for DES-klubbene i Vestfold. Representanter fra klubbene i Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Larvik møtte opp. DES-klubben i Horten meldte forfall.

Aktuelle spørsmål i arbeidet ble drøftet: borettslagsloven og vedtektene for DES-klubber og DES-borettslag var et av spørsmålene som ble tatt opp.

Vi har etter møtet fått melding om at deltagerne ser tilbake på et hyggelig og nyttig møte. DES-Norge ønsker klubbene velkommen til et videre samarbeid og ønsker vel møtt til årsmøtet 2007.

INFORMASJONSMØTER 2007!

Informasjonsmøter er svært viktige for å nå den enkelte klubb men også å starte opp nye klubber. Styret vedtok i sitt møte 10. november å legge opp til møter for DES-klubbene i Oslo-området, Østfold og Sørlandet.

Informasjonsmøtene har også som sitt mål å starte opp nye DES-klubber i de enkelte deler av landet.

KONTINGENTEN FOR 2007!

Årskontingenten kr. 20.- pr. medlem forfaller til betaling 31. januar 2007.

Innbetaling skjer til vår konto 1607 44 31228. Adresse: DES-Norge, Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo. Kontingenten er svært beskjeden, men har stor betydning for arbeidet i DES-Norge

STYREMØTER VÅREN 2007!

16. februar – 13. april 7. mai og 1. juni

Har din DES-klubb saker som dere ønsker at DES-Norge skal drøfte i sitt styre? Husk å sende disse til vårt sekretariat senest 8 dager før møtet holdes.

E-post DES-Norge: desnorge@online.no

Hjemmeside: http://www.des-norge.tk/

Samarbeidende DES-klubber i Norge

HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETEN I DES-NORGEVi har helt fra år 2000 arbeidet med å skape en landsomfattende organisasjon for DES-klubber i Norge. Vi er på god vei til at vi får dette til, og at vi nå kan legge opp arbeidet etter en “plan”.1. Handlingsplanen tas opp som gruppearbeid ved Generalforsamlingen 2007 på Granfos. Her kan vi få nye innspill fra DES-klubbene med forslag om løsning av de mange utforinger som venter på oss.2. Men først må vi se på de forutsetninger som vi må legge til grunn for virksomheten i DES-Norge

VEDTEKTER FOR DES-NORGE REVIDERT 25/4-2005:

§ 2 FORMÅL.

Foreningens formål er å samle De Eldres Boligspareklubber og tilsvarende interessegrupper i en organisasjon som skal arbeide for å løse felles problemstillinger ved etablering og drift av gunstige boligtilbud for eldre.

HUSBANKEN – KOMPETANSE – TILSKUDD TIL INFORMASJONS-PROSJEKT 2005 / 2007.

Prosjektets mål er å bidra til en effektiv organisasjon på landsbasis, samt starte opp nye DES-klubber.

VÅR ØKONOMI.

Kontingenten for det enkelte medlem er kr. 20.- årlig. Med ca 4000 medlemmer og rabatt for store klubber vil dette gi oss ca kr. 75 000. Prosjektet fra Husbanken gir oss ca 33 000 i tillegg til kontingenten for årene 2005/2007. Tilskuddet er knyttet til bestemte oppgaver i arbeidet og ikke til driften av DES-Norge.

For å øke vår aktivitet må vi få økonomien på plass. Løsningen kan være:1. Flere nye klubber i DES-Norge.2. Organisasjoner vi kan søke om støtte til vårt arbeid

STYRETS ARBEID

Medlemmene i styret er alle aktive deltagere i DES-klubber, slik at oppgaven som styremedlem kommer i tillegg. Vår sekretær, advokat Harald Bruusgaard, har en beskjeden godtgjørelse slik at også her ytes det en betydelig frivillig innsats.

Spørsmålet som det er naturlig å drøfte er på hvilken måte kan vi få flere frivillige medlemmer inn i arbeidet?
Finner vi svaret på dette spørsmålet, er vi på god vei til å lage en handlingsplan.

Handlingsplan for 2007 – 2008 . Oppgaver som vi bør innarbeide i programmet .

1. STYRETS ARBEID.
På årsbasis 6 styremøter og Generalforsamling i mai mnd. Totalt 7 samlinger.
Det er selvfølgelig ønskelig å få representanter fra alle landsdeler – men den økonomiske siden (Reiseutgifter etc) er ikke lett å løse.

2. INFORMASJONSARBEIDET.
DES-klubber og andre klubber på “vent” får regelmessig tilsendt vårt Info-skriv som utgis ca 3 ganger i året – litt avhengig av økonomien.

DES-Norge har sin egen E-post adresse som flere klubber alt nå benytter seg av.
(desnorge@online.no)

DES-Norge har også fått på plass sin egen hjemmeside www.des-norge.tk/ 
(Vår adresse kan bli endret i løpet av 2007)
Det er styrelederen i DES-Ski/ Idar Furuseth som har hjulpet oss med dette, noe vi er svært takknemlig for. 

3. KONTAKTEN MED DES-KLUBBENE.
Kontakten med klubbene er etter forholdene god. Informasjonsmøter holdes og lederne møter opp.
DES-Norge er etter hvert blitt “konfliktløser” dvs at mange klubber tar selv kontakt med vårt sekretariat for hjelp å støtte.

4. INFORMASJONSSAMLINGER. 
I 2007 har styret vedtatt å arrangere samlinger i Oslo-området, Østfold og Sørlandet.

5. KONTAKTEN MED ANDRE ORGANISASJONER.
Vi har etter hvert fått en svært god kontakt med departementet. Det samme gjelder Husbankens distriktskontorer. Men det er nødvendig at vår kontakt bygges videre ut .

6. LOV OG ORDEN.
Etter at den nye borettslagsloven trådte i kraft fra 15. august 2006 vil vi trykke forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag. Dette er svært viktig når nye klubber og lag starter opp. 

Til DES-klubbene:

I notatet er nevnt hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for en handlingsplan i DES-Norge.
Deretter følger en beskrivelse av de områder det er naturlig at vi tar fatt på ifølge vår målsetning og de krav Husbanken stiller.
Alt skulle derfor ligge til rette for at styret i DES-klubben kommer med forslag til handlingsplanen, som vi kan ta med i planene for 2007 eller 2008.
I denne utgaven av vårt informasjonshefte vil du finne et enkelt skjema for melding 1/1-2007 – snu arket: Her er det plass til DES-klubbens forslag.

LYKKE TIL !

DES-klubbenes samarbeid med eiendomsmeglere, banker og boligbyggelag.
Vi har etter hvert fått en god oversikt over hvordan klubbene omsetter ledige boliger i sine borettslag. Dette er en svært viktig oppgave og DES-Norge vil her peke på noen “spilleregler” som gjelder for salg/formidling av boliger.

1. Ved “kjøp” av tjenester opprettes en avtale mellom partene.

2. Grunnlaget for omsetning av boliger er DES-klubben og DES-borettslagets vedtekter.
Dette er svært viktig og det er DES-klubbens ansvar å sørge for at disse følges
Endringer i vedtektene som vil få betydning for formidling av boliger skal straks meldes til eiendomsmegler/formidler som klubben har avtale med.

3. Endring i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. Gyldigheten av vedtaket behandles av DES-klubben slik vedtektene bestemmer. (Jfr. § 7-12- Lov om Burettslag. Vedtektsveto)

4. Laget kan vedtektsfeste særlige vilkår for å bli andelseier. En boligspareklubb for eldre (DES-klubb) kan ved stiftelsen fastsette i vedtektene:
> andelseieren må være medlem av DES-klubben.
> at andelseieren skal være over en viss alder.
> at overdragelsessummen skal være prisregulert.
> at arving av en andel må, som andre erververe, oppfylle vilkårene for å bli andelseier.

5. Endringer i vedtektene i boligbyggelaget som klubben samarbeider med, har ingen virkning for DES-klubben og DES-borettslagene.

6. DES-klubben kan ved sin sekretær, advokat Harald E. Bruusgaard, være DES-klubben behjelpelig ved aktuelle spørsmål.

MELDING 2006

(Vennligst benytt trykte bokstaver ved utfylling av skjemaet)

Til Samarbeidende DES-klubber i Norge
Nedre Slottsgt. 7
0157 Oslo


Fra DES-klubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Har din klubb hjemmeside?  . . . . . . . . . . . 

Antall medlemmer 1/1-2007 . . . . . . . . . . . 

Styreleder:

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Poststed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon:. . . . . . . . . . .   Faks: . . . . . . . . . . . 

E-post:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sekretær:

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Poststed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon:. . . . . . . . . . .   Faks: . . . . . . . . . . . 

E-post:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dato / 2007

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underskrift.

Skjemaet sendes DES-Norge innen 28. februar 2007.
Har du spørsmål som du ønsker svar på fra DES-Norge? Skriv disse ned på baksiden av dette skjemaet. Vi skal prøve å gi deg svar på årsmøtet 2007 eller ved direkte kontakt med klubben.

1. FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR DES-NORGE

(Se notatet i dette heftet for virksomheten i DES-Norge )

2. VI ØNSKER KONTAKT MED DES-KLUBBER SOM IKKE ER MEDLEMMER AV DES-NORGE.

Klubber i ditt “nærområde” som ikke har meldt seg inn?