Info 1 2007

DES-NORGE


Informasjonsskrift til samarbeidende DES-klubber i Norge 
NR. 1 – Januar 2007

I dette informasjonsskriftet leser vi om:

Styrets sammensetning 2006/2007 – Valgkomiteen starter opp .

Handlingsplan for virksomheten i DES-Norge.
DES-klubbenes samarbeidspartnere.

Presentasjon av DES-klubben i Sandefjord.

DES-klubbens melding pr. 1/1-2007. 
Rapport til Husbanken for perioden 1/10-05 til 1/10-06.
Innbetaling av kontingenten 2007. 

Nytt fra styrets arbeid. 

DES-Norges hjemmeside er på plass.

På vanlig måte sender vi DES-klubben informasjonsskriftet til fordeling blant styrets medlemmer. Ta gjerne kopier av heftet og fordel disse til borettslagenes styreledere – stoffet er sikkert av interesse for disse.
Neste utgave kommer ut i god tid før Generalforsamlingen 7. mai 2007 med alle saksdokumenter til årsmøtet.
__________________________________________________________
Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo. Telefon: 22 41 83 53 – Faks: 22 33 23 48
E-post adresse: desnorge@online.no Bankgiro: 1607 44 31228
DES-Norges hjemmeside: http://www.des-norge.tk/ 

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE 2006 – 2008.

                                             Valgperiode

Leder: Per B. Brosstad (Bærum) 2006 – 2008

Styremedlemmer:
Aud Ljødal (Eidsvoll) 2006 – 2008
Bjørn Engebretsen (Oppegård) 2006 – 2008
Olav Flåt (Skedsmo) 2005 – 2007
Harald E. Bruusgaard (Oslo) 2006 – 2008
(Styrets sekretær)

Varamedlemmer:
Ole Kallerud (Kongsberg)2006 – 2007
Kjartan Engstu (Gjøvik) 2006 – 2007

Valgkomité:
Per Arnesen (Asker) 2005 – 2007
Kari Jonsrud (Skedsmo) 2005 – 2007
Revisor:
Conrad T. Gogstad (Oslo) 2006 – 2007
(Siviløkonom)

Valgene ved årsmøtet mandag 7. mai 2007
Forslag til nye styremedlemmer/varamedlemmer/revisor sendes valg-komiteens formann Per Arnesen, DES-Norge, Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo innen 20 dager før årsmøtet.

ÅRSMØTET 2007
Årsmøtet er fastsatt til mandag 7. mai 2007 i tiden kl. 1000 – 1500.

Møtestedet blir som vanlig Granfos Konferansesenter, Lysaker. Hver klubb kan møte med 2 representanter og vi ber om tiden for møtet blir satt av alt i dag. Årsmøtepapirer vil bli sendt ut i god tid før møtet (Informasjonsskrift nr. 2/2007) 
DES-klubber som innbys som observatører kan møte med en representant.

Granfos Konferansesenter ønsker oss velkommen til et hyggelig møte.

NYTT FRA STYRETS ARBEID!

Informasjonsmøte i Tønsberg mandag 11. September 2006.

Det ble et svært vellykket møte for DES-klubbene i Vestfold. Representanter fra klubbene i Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Larvik møtte opp. DES-klubben i Horten meldte forfall.

Aktuelle spørsmål i arbeidet ble drøftet: borettslagsloven og vedtektene for DES-klubber og DES-borettslag var et av spørsmålene som ble tatt opp.

Vi har etter møtet fått melding om at deltagerne ser tilbake på et hyggelig og nyttig møte. DES-Norge ønsker klubbene velkommen til et videre samarbeid og ønsker vel møtt til årsmøtet 2007.

INFORMASJONSMØTER 2007!

Informasjonsmøter er svært viktige for å nå den enkelte klubb men også å starte opp nye klubber. Styret vedtok i sitt møte 10. november å legge opp til møter for DES-klubbene i Oslo-området, Østfold og Sørlandet.

Informasjonsmøtene har også som sitt mål å starte opp nye DES-klubber i de enkelte deler av landet.

KONTINGENTEN FOR 2007!

Årskontingenten kr. 20.- pr. medlem forfaller til betaling 31. januar 2007.

Innbetaling skjer til vår konto 1607 44 31228. Adresse: DES-Norge, Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo. Kontingenten er svært beskjeden, men har stor betydning for arbeidet i DES-Norge

STYREMØTER VÅREN 2007!

16. februar – 13. april 7. mai og 1. juni

Har din DES-klubb saker som dere ønsker at DES-Norge skal drøfte i sitt styre? Husk å sende disse til vårt sekretariat senest 8 dager før møtet holdes.

E-post DES-Norge: desnorge@online.no

Hjemmeside: http://www.des-norge.tk/

Samarbeidende DES-klubber i Norge

HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETEN I DES-NORGEVi har helt fra år 2000 arbeidet med å skape en landsomfattende organisasjon for DES-klubber i Norge. Vi er på god vei til at vi får dette til, og at vi nå kan legge opp arbeidet etter en “plan”.1. Handlingsplanen tas opp som gruppearbeid ved Generalforsamlingen 2007 på Granfos. Her kan vi få nye innspill fra DES-klubbene med forslag om løsning av de mange utforinger som venter på oss.2. Men først må vi se på de forutsetninger som vi må legge til grunn for virksomheten i DES-Norge

VEDTEKTER FOR DES-NORGE REVIDERT 25/4-2005:

§ 2 FORMÅL.

Foreningens formål er å samle De Eldres Boligspareklubber og tilsvarende interessegrupper i en organisasjon som skal arbeide for å løse felles problemstillinger ved etablering og drift av gunstige boligtilbud for eldre.

HUSBANKEN – KOMPETANSE – TILSKUDD TIL INFORMASJONS-PROSJEKT 2005 / 2007.

Prosjektets mål er å bidra til en effektiv organisasjon på landsbasis, samt starte opp nye DES-klubber.

VÅR ØKONOMI.

Kontingenten for det enkelte medlem er kr. 20.- årlig. Med ca 4000 medlemmer og rabatt for store klubber vil dette gi oss ca kr. 75 000. Prosjektet fra Husbanken gir oss ca 33 000 i tillegg til kontingenten for årene 2005/2007. Tilskuddet er knyttet til bestemte oppgaver i arbeidet og ikke til driften av DES-Norge.

For å øke vår aktivitet må vi få økonomien på plass. Løsningen kan være:1. Flere nye klubber i DES-Norge.2. Organisasjoner vi kan søke om støtte til vårt arbeid

STYRETS ARBEID

Medlemmene i styret er alle aktive deltagere i DES-klubber, slik at oppgaven som styremedlem kommer i tillegg. Vår sekretær, advokat Harald Bruusgaard, har en beskjeden godtgjørelse slik at også her ytes det en betydelig frivillig innsats.

Spørsmålet som det er naturlig å drøfte er på hvilken måte kan vi få flere frivillige medlemmer inn i arbeidet?
Finner vi svaret på dette spørsmålet, er vi på god vei til å lage en handlingsplan.

Handlingsplan for 2007 – 2008 . Oppgaver som vi bør innarbeide i programmet .

1. STYRETS ARBEID.
På årsbasis 6 styremøter og Generalforsamling i mai mnd. Totalt 7 samlinger.
Det er selvfølgelig ønskelig å få representanter fra alle landsdeler – men den økonomiske siden (Reiseutgifter etc) er ikke lett å løse.

2. INFORMASJONSARBEIDET.
DES-klubber og andre klubber på “vent” får regelmessig tilsendt vårt Info-skriv som utgis ca 3 ganger i året – litt avhengig av økonomien.

DES-Norge har sin egen E-post adresse som flere klubber alt nå benytter seg av.
(desnorge@online.no)

DES-Norge har også fått på plass sin egen hjemmeside www.des-norge.tk/ 
(Vår adresse kan bli endret i løpet av 2007)
Det er styrelederen i DES-Ski/ Idar Furuseth som har hjulpet oss med dette, noe vi er svært takknemlig for. 

3. KONTAKTEN MED DES-KLUBBENE.
Kontakten med klubbene er etter forholdene god. Informasjonsmøter holdes og lederne møter opp.
DES-Norge er etter hvert blitt “konfliktløser” dvs at mange klubber tar selv kontakt med vårt sekretariat for hjelp å støtte.

4. INFORMASJONSSAMLINGER. 
I 2007 har styret vedtatt å arrangere samlinger i Oslo-området, Østfold og Sørlandet.

5. KONTAKTEN MED ANDRE ORGANISASJONER.
Vi har etter hvert fått en svært god kontakt med departementet. Det samme gjelder Husbankens distriktskontorer. Men det er nødvendig at vår kontakt bygges videre ut .

6. LOV OG ORDEN.
Etter at den nye borettslagsloven trådte i kraft fra 15. august 2006 vil vi trykke forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag. Dette er svært viktig når nye klubber og lag starter opp. 

Til DES-klubbene:

I notatet er nevnt hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for en handlingsplan i DES-Norge.
Deretter følger en beskrivelse av de områder det er naturlig at vi tar fatt på ifølge vår målsetning og de krav Husbanken stiller.
Alt skulle derfor ligge til rette for at styret i DES-klubben kommer med forslag til handlingsplanen, som vi kan ta med i planene for 2007 eller 2008.
I denne utgaven av vårt informasjonshefte vil du finne et enkelt skjema for melding 1/1-2007 – snu arket: Her er det plass til DES-klubbens forslag.

LYKKE TIL !

DES-klubbenes samarbeid med eiendomsmeglere, banker og boligbyggelag.
Vi har etter hvert fått en god oversikt over hvordan klubbene omsetter ledige boliger i sine borettslag. Dette er en svært viktig oppgave og DES-Norge vil her peke på noen “spilleregler” som gjelder for salg/formidling av boliger.

1. Ved “kjøp” av tjenester opprettes en avtale mellom partene.

2. Grunnlaget for omsetning av boliger er DES-klubben og DES-borettslagets vedtekter.
Dette er svært viktig og det er DES-klubbens ansvar å sørge for at disse følges
Endringer i vedtektene som vil få betydning for formidling av boliger skal straks meldes til eiendomsmegler/formidler som klubben har avtale med.

3. Endring i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. Gyldigheten av vedtaket behandles av DES-klubben slik vedtektene bestemmer. (Jfr. § 7-12- Lov om Burettslag. Vedtektsveto)

4. Laget kan vedtektsfeste særlige vilkår for å bli andelseier. En boligspareklubb for eldre (DES-klubb) kan ved stiftelsen fastsette i vedtektene:
> andelseieren må være medlem av DES-klubben.
> at andelseieren skal være over en viss alder.
> at overdragelsessummen skal være prisregulert.
> at arving av en andel må, som andre erververe, oppfylle vilkårene for å bli andelseier.

5. Endringer i vedtektene i boligbyggelaget som klubben samarbeider med, har ingen virkning for DES-klubben og DES-borettslagene.

6. DES-klubben kan ved sin sekretær, advokat Harald E. Bruusgaard, være DES-klubben behjelpelig ved aktuelle spørsmål.

MELDING 2006

(Vennligst benytt trykte bokstaver ved utfylling av skjemaet)

Til Samarbeidende DES-klubber i Norge
Nedre Slottsgt. 7
0157 Oslo


Fra DES-klubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Har din klubb hjemmeside?  . . . . . . . . . . . 

Antall medlemmer 1/1-2007 . . . . . . . . . . . 

Styreleder:

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Poststed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon:. . . . . . . . . . .   Faks: . . . . . . . . . . . 

E-post:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sekretær:

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Poststed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon:. . . . . . . . . . .   Faks: . . . . . . . . . . . 

E-post:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dato / 2007

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underskrift.

Skjemaet sendes DES-Norge innen 28. februar 2007.
Har du spørsmål som du ønsker svar på fra DES-Norge? Skriv disse ned på baksiden av dette skjemaet. Vi skal prøve å gi deg svar på årsmøtet 2007 eller ved direkte kontakt med klubben.

1. FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR DES-NORGE

(Se notatet i dette heftet for virksomheten i DES-Norge )

2. VI ØNSKER KONTAKT MED DES-KLUBBER SOM IKKE ER MEDLEMMER AV DES-NORGE.

Klubber i ditt “nærområde” som ikke har meldt seg inn?