Info 2 2007

DES – NORGE NR. 2 – 2007

———————————————————
Informasjonsskrift til samarbeidende DES-klubber i Norge April 2007 

Innkalling til Generalforsamlingen mandag 7. mai 2007. 
Årsberetning 2006 – regnskap 2006 – budsjett 2007 og 
forslag til valg av styre/varamedlemmer – valgkomité og
revisor 2007.

I forbindelse med årsmøtet vil det bli gitt en redegjørelse fra Dom i Borgarting Lagmannsrett 22.01.07 der Bygdøy Boligspare-
klubb ble frifunnet. Dommen ble den 22.02.07 anket til Høyesterett. Redegjørelse ved advokat Fabian Stang.

Etter avsluttet årsmøte vil vi i informasjonsdelen få
innlegg om følgende aktuelle saker:


Forsker Ivar Brevik i Norsk institutt for by- og regionforskning 
“ Slik vil eldre bo – men hva vil staten bidra med?”

Seniorrådgiver Hugo Torgersen i Statens Kartverk
“Hva som kan tinglyses i Grunnboken i medhold av borettslagsloven § 6-2. Fremgangsmåten for tinglysning” 

Politisk rådgiver Geir Pollestad i Kommunal og regionaldepartementet. 
“ Hvordan kan departementet medvirke til at DES-klubbenes 
målsetning kan videreføres?”

Styremedlem i DES-klubben i Sandefjord Bjørn Solberg
“Erfaringer med eierformen stiftelse i DES-klubben” 

______________________________________________________________
Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo. Telefon: 22 41 83 53 Faks: 22 33 23 48
E-post adresse: desnorge@online.no Hjemmeside: www.des-norge.no/ 
Bankgiro: 1607 44 31228 Organisasjonsnr. 990 753 903

ÅRSMØTET MANDAG 7. MAI 2007 

Takk for sist!

Det innkalles herved til årsmøte i Samarbeidende DES-klubber i Norge

MANDAG 7. MAI 2007 KL. 1000
Granfos Konferansesenter, Granfos Næringspark, bygg H, Vollsveien 13, Lysaker

Program med innkalling til ordinær generalforsamling vedlegges. Deltageravgift kr. 200.- bes innbetalt til konto 1607 44 31228 ved påmelding til arrangementet.
Hver medlemsklubb kan møte med to representanter. DES-klubber som innbys som observatører kan møte med en representant.


Registrering av deltagerne skjer fra kl. 0930, slik at vi kan starte opp møtet kl.1000.

Av praktiske grunner ber vi om bindende påmelding til DES-Norges sekretariat innen 23. april 2007.
 Faks. 22 33 23 40, telefon 22 41 83 53 eller E-post adresse desnorge@online.no 


ÅRSMØTET MANDAG 7. MAI 2007

Til medlemsklubbene i DES-Norge.
I samsvar med vedtektene for Samarbeidende DES-klubber i Norge innkalles herved til årsmøte

Tid: Mandag 7. mai 2007. Sted: Granfos Konferansesenter, Lysaker.

Etter vedtektenes § 5 vil følgende saker bli behandlet:

1. Konstituering.
2. Årsberetning.
3. Regnskap med revisors beretning.
4. Fastsettelse av kontingent.
5. Godtgjørelse til styrets medlemmer.
6. Innkomne forslag.
7. Valg:
Et styremedlem for et år. .                (2007/2008)
To varamedlemmer for et år.              (2007/2008)
8. Valg av valgkomité for to år.          (2007/2009)

Styrets forslag:
Kari Jonsrud, Skedsmo
Oddvar Sending, Kongsberg

9. Valg av revisor for et år.                (2007/2008) 
10. Andre saker nevnt i innkallingen

Saker til orientering:
10 A Budsjett 2007.


10 B Dom i Borgarting Lagmannsrett 22.01.07 der Bygdøy Bolig-
spareklubb ble frifunnet.
 Dommen ble den 22.0207 anket til Høyesterett. Redegjørelse ved advokat Fabian Stang.

10 C Styremedlem i DES-klubben i Sandefjord Bjørn Solberg
“Erfaringer med eierformen stiftelse i DES-klubben”

Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret 20 dager før generalforsamlingen.
 Eventuelle forslag om vedtektsendringer må sendes DES-klubbene senest 7 dager før generalforsamlingen.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall av oppmøtte medlemmer. Hver medlems-klubb eller interessegruppe har 1 stemme. Medlemmene kan møte med fullmektig.
ÅRSMØTET ER VIKTIG – SETT AV DAGEN FOR MØTET

Oslo, mars 2007
Per B. Brosstad / Harald Bruusgaard
Styreleder / Sekretær 

NYTT FRA STYRETS ARBEID!
Styret i DES-Norge hadde sitt første møte 16. februar i det nye året og her følger en oversikt over en del av de saker som ble drøftet:

INFORMASJON
Onsdag 24/1-07 var representanter fra DES-klubbene Holtet og Østensjø innbudt til et lite informasjonsmøte.
Arrangementet var vellykket og lederne fra de to klubber vil bli innbudt som observatører ved vårt årsmøte på Granfos 7/5-07.

Mandag 11. september 2006 deltok DES-klubbene i Vestfold i et info.møte arrangert av DES-Norge. Representanter fra samtlige klubber (5) vil bli innbudt som observatører ved vårt årsmøte på Granfos 7/5-07.

FØLGENDE SAMLINGER PLANLEGGES:
Våren 2007.
Informasjonsmøter i Hurdal , Løten og Eidsvoll

Høsten 2007.
Informasjonsmøte på Sørlandet.

BRØNNØYSUND-REGISTERET
DES-Norge har nå fått sin plass i registeret fra 06.02-07 med organisasjonsnr.
990 753 903

HJEMMESIDE FOR DES – NORGE
Vi takker Idar Furuseth i Ski DES-klubb for god hjelp og støtte ved opprettelsen av en egen hjemmeside. Etter at vi er blitt registrert i Brønnøysund-registeret har vi søkt om nytt domenenavn – dette for å unngå unødig reklame på vår hjemmeside: www.des-norge.no/ 

KONTINGENTEN FOR 2007
Årskontingenten kr. 20.- pr. medlem forfalt til betaling 31. januar 2007. Kontingenten er svært beskjeden men har stor betydning for det videre arbeid i DES-Norge. Har din klubb betalt kontingenten? Konto for innbetaling er
1607 44 31228

MELDING 2006
Fristen for innsendelse av skjemaet (info.skrift nr. 1/2007) var 28/2-2007.
Skjemaet er viktig for DES-Norge da dette gir oss nødvendige opplysninger om klubbens arbeid. Har din klubb sendt inn skjemaet? Adressen er som før
DES-Norge, Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo

Styremøter våren 2007: 13. april – 7. mai (årsmøtet) – 1. juni.

ÅRSBERETNING FOR DES-NORGE 2006

Styret har bestått av:

Styreleder:          Per B. Brosstad           (Bærum)

Styremedlemmer: Aud Ljødal                   (Eidsvoll)
                        Bjørn Engebretsen         (Oppegård)
                        Olav Flåt                     (Skedsmo)
                        Harald E. Bruusgaard      (Oslo)
                        (Styrets sekretær)

Varamedlemmer:  Ole Kallerud                  (Kongsberg)
                        Kjartan Engstu              (Gjøvik)

Generelt:
Det har i 2006 vært avholdt 6 styremøter. I tillegg har styreleder og sekretær (Arbeidsutvalg) avholdt 9 arbeidsmøter. Generalforsamling ble holdt 8. mai på Granfos Konferansesenter med i alt 36 deltagere.

I 2005 mottok DES-Norge en bevilgning på kr. 100 000 fra Husbanken til informasjonsarbeid fordelt over 3 år. Prosjektet vil bli avsluttet 1. oktober 2007.

Informasjon:
DES-Norge har i sitt Informasjonsskriv fortsatt med å presentere de enkelte DES-klubber.
Styret har i 2006 sendt ut 3 informasjonsskriv og regner med det samme antall også i 2007.
Nytt av året er at vi i 2006 fikk på plass vår egen E-post adresse: desnorge@online.no.
Vi håper også å få vår egen hjemmeside med nytt fra DES-Norge i 2007.

Nye borettslover:
Ved alle samlinger i 2006 er den nye lov om borettslag vært en fast post på programmet, Representanter fra departementet og Statens Kartverk har gitt den nødvendige informasjon.
Vårt kontor i Oslo, ved advokat Harald E. Bruusgaard, har besvart aktuelle spørsmål fra klubbene og utkast til nye vedtekter er oversendt.

Eksterne kåsører ved samlingene:
Kommunaldepartementet: Seniorrådgiver Marianne Bjaaland. Statens Kartverk:
Seniorrådgiver Hugo Torgersen. Seniorsaken: Leder Harald Martin Svabø. Norsk institutt for by- og Regionforskning: Forsker Ivar Brevik. 

Besøk og oppstart av DES-klubber:
Styret har vært på en rekke besøk og vi nevner enkelte av disse: Informasjonsmøter i Tromsø 25/26. april (10 delt.) Tønsberg 11. september (9 deltagere) I alt 7 DES-klubber er innbudt som observatører til vårt årsmøte på Granfos 7. mai 2007:
Tønsberg, Tjøme, Sandefjord, Larvik, Horten, Holtet og Østensjø DES-klubber.
DES-klubber som vi håper vil melde seg inn i DES-Norge får regelmessig tilsendt vårt Informasjonsskriv til orientering. (ca 20)

Samarbeidet med Kommunaldepartementet og Husbanken

Styret har hatt god kontakt med Departementet . Ved vårt årsmøte i 2006 deltok
Seniorrådgiver Marianne Bjaaland samt ved vårt siste styremøte i 2005 i forbindelse med den nye lov om borettslag.
I vårt arbeid med å få kontakt med klubber over det ganske land, har vi kontaktet regionkontorene i Arendal, Trondheim, Bergen, Drammen, Bodø og Hammerfest.
Resultatet har vært beskjedent og vi arbeider fortsatt med å få kontakt med klubber for et nærmere samarbeid. Styret håper at de enkelte medlemsklubber kan hjelpe oss med dette.

DES-Norge – vår økonomi –

Den økonomiske støtten fra Husbanken gjelder årene 2005 – 2007. Styret har tatt opp arbeidet med å søke støtte hos banker/institusjoner som vi håper vil bevilge midler til arbeidet i DES-Norge.
DES-klubbene betaler en årlig kontingent på kr. 20.- for vært medlem, totalt ca
kr. 71 500 i 2006.
Medlemmene i styret er alle aktive deltagere i DES-klubber/borettslag, slik at oppgaven som styremedlem kommer i tillegg. Vår sekretær, Harald E. Bruusgaard har en beskjeden godtgjørelse slik at det også her ytes en betydelig frivillig innsats. 


Vi håper at flere klubber melder seg inn i 2007 slik at vi kan løse flere oppgaver som venter oss.

Medlemsforhold:

Pr. 1.1.2007 er det 20 medlemsklubber tilknyttet DES-Norge. Antall betalende medlemmer er ca 3750 . Vi regner med at flere klubber vil melde seg inn i 2007.
Dette vil bety en bedret økonomi og samarbeid med departementet og kommuner, slik at tomter blir stilt til disposisjon for nye DES-prosjekter.

ÅRSMØTET MANDAG 7. MAI 2007  PROGRAM.

Kl. 0930 Registrering av deltagerne/kaffepause

DEL 1. GENERALFORSAMLINGEN

Kl. 1000 Opprop på grunnlag av påmeldinger. Nye DES-klubber presenteres.
Saker til behandling etter vedtektenes § 5 (Se innkalling)

Kl. 1045 Andre saker til orientering (Sak 10A – 10B – 10C)

Kl. 1130 LUNSJ

KL. 1230 DEL 2. INFORMASJON

Forsker Ivar Brevik i Norsk institutt for by og regionforskning
“Slik vil eldre bo – men hva har staten å bidra med?”

Kl. 1315 Kaffepause.

Kl. 1330 Seniorrådgiver Hugo Torgersen i Statens Kartverk
“Hva som kan tinglyses i Grunnboken i medhold av borettslags-
lovens § 6-2. Fremgangsmåten for tinglysning”

Kl. 1415 Politisk rådgiver Geir Pollestad i Kommunal og regionaldepartementet
“Hvordan kan departementet medvirke til at DES-klubbenes målsetning kan videreføres?”

Kl. 1500 Møtet avsluttes.FORSLAG TIL BUDSJETT 2007

INNTEKTER: 

1. Kontingenter (4000 x 20.-)                                         kr. 75 000

2. Renter                                                                   “        200

3. Deltageravgift, årsmøtet 2007 (25 x 200.-)                    “    5 000

4. Husbanken 1/3 av bevilget beløp kr. 100 000                  “  33 667
                                                                                         ____________
                                                                                                Kr. 113 867
                                                                                      ===========
KOSTNADER:

5. Sekretariatet (Inkl. m/v.avg.)                                      kr. 38 000

6. Styremøter/møtegodtgjørelse                                       “   12 000

7. Styreleder (Kontorhold)                                               “    5 000
8. Informasjonsskrift – 3 utg. + porto                                 “  12 000

9. Informasjonsmøter – reise – opphold –                            “   15 000 
10. Generalforsamlingen 2007.
Lokalleie                                                                       “     4 500
Lunsj (40 x 350.-)                                                          “   14 000

11. Andre kostnader 
(Hjemmeside/trykksaker etc)                                             “  10 000 
                                                                                          ____________
                                                                                                Kr. 110 500
                                                                                        ========== 
Beholdning pr. 1.1. 2007                  kr. 48 145.-
+ årsresultat 2007                             “      3 367.-
Beholdning pr. 31.12.07                   “    51 512.-
                                                        ==========

(Vedtatt i styremøtet 16/2-07)